Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bõe la Biiblã yet euthanasie wã wɛɛngẽ?

Bõe la Biiblã yet euthanasie wã wɛɛngẽ?

Biiblã sẽn yete

Biiblã pa gomd euthanasie wã yell woto ye. * La a sẽn yet bũmb ning vɩɩmã la kũumã wɛɛngẽ wã sõng-d lame tɩ d paam vẽenem euthanasie wã wɛɛngẽ. Kʋ ned yaa bũmb sẽn kisi. La pa tɩlɛ me tɩ b bao n wolg ned yõore, tɩ yaool n yaa vẽeneg t’a soabã na n kiime ye.

Biiblã wilgda vẽeneg tɩ Wẽnnaam n yaa tõnd Naanda, la tɩ “vɩɩm ko-bundum” yita yẽ nengẽ. (Yɩɩn-sõamyã 36:10; Tʋʋmã 17:28) Wẽnnaam nifẽ, vɩɩmã tara yõod hal wʋsgo. Rẽ n so t’a gɩdg nin-kʋʋre, wall ned sẽn na n yãk a meng yõore. (Yikri 20:13; 1 Zã 3:15) Sẽn paase, Biiblã wilgdame tɩ d segd n modgame n kogl d mengã la neb a taabã me. (Tõodo 22:8) Dẽnd Wẽnnaam ratame tɩ d nand vɩɩmã sẽn yaa kũun-kãseng a sẽn kõ-dã.

La ned sã n bẽed a yõor bãaga?

Biiblã wilgdame tɩ b pa segd n yãk ned yõor ye. Baa sã n yaa vẽeneg t’a soabã pa na n vɩɩmd ye. Israyɛll rĩm a Sayull makrã wilgda rẽ. Zabr sasa, a pogla wʋsg tɩ ra yaa vẽeneg t’a na n kiime. A kosa a tʋm-tʋmdã t’a kʋ-a. (1 Sãmwɛll 31:3, 4) Tʋm-tʋmdã zãgsame, la ned a to n wa n kʋ-a, la a zoe n tɩ togs a Davɩɩd tɩ yẽ maana a Sayull sẽn kosã. A Davɩɩd yaool n da mii Wẽnnaam tagsg yõor yãkr wɛɛngẽ. Rẽ n so t’a sɩbg rao wã.—2 Sãmwɛll 1:6-16.

B segd n wogla ned yõor baa sẽn yaa a soab fãa bɩ?

Sã n wa yaa vẽeneg tɩ ned na n maana yõore, Biiblã pa yet tɩ b tog n wogla a soabã yõor ye. A wilgdame tɩ d segd n talla tagsg sẽn zemse. Kũumã yaa tõnd bɛ kãsenga. Yaa d sẽn yaa bɛɛgdbã la d sẽn kiidã. (Rom-dãmbã 5:12; 1 Korẽnt-rãmbã 15:26) Yaa sɩd tɩ ned baa a ye pa rat n ki ye. La d pa segd n zoe kũum ye. Bala Wẽnnaam pʋlmame t’a na n vʋʋga sẽn ki-bã. (Zã 6:39, 40) Ned sẽn nand vɩɩmã na n modgame tɩ b tɩp-a sõma. La pa rat n yeel t’a segd n saka tɩbsg buud fãa sẽn na yɩl n wogl a yõorã, tɩ yaool n yaa vẽeneg t’a pa na n põs ye.

Yaa sɩd tɩ ned sã n kʋ a menga, a tõe n paam sugr bɩ?

Ayo. Biiblã pa yet tɩ ned sẽn kʋ a meng pa tõe n paam Wẽnnaam sugr ye. Yaa sɩd tɩ ned sã n yãk a meng yõore, yaa yel-wẽn-kãsenga. * La Wẽnnaam yaa wʋmda. A miime tɩ bãaga, yɩɩr sẽn loog noore, la baa bãag ned sẽn dog ne tõe n wa kɩtame t’a kʋ a menga. (Yɩɩn-sõamyã 103:13, 14) Biiblã tara goam sẽn tõe n bels neb nins sẽn namsdã. Sẽn paase a yetame tɩ “kũum fãa na n vʋʋgame, nin-wẽnsã ne nin-tɩrsã fãa.” (Tʋʋmã 24:15) Woto wilgdame tɩ Wẽnnaam na n vʋʋga neb sẽn maan yel-wẽn-kãsemse. Wala makre, neb sẽn yãk b mens yõyã.

^ sull 3 Sebr a yembr pʋgẽ, (Merriam-Webster Learner’s Dictionary) b yeelame tɩ euthanasie wã yaa “b sẽn na n yãk yam n kʋʋg ned yõore, a sẽn bẽed bã-kɛgeng bɩ a sẽn maan agsɩdã toaag tɩ toogã loog noore, tɩ b rat n yols-a.” Yaa log-toɛɛmbã n sõngd bãadã rẽ wɛɛngẽ. B boonda rẽ ne fãrend tɩ suicide médicalement assisté.

^ sull 10 Biiblã pʋgẽ, b gomda neb sẽn yãk b mens yõyã, la b fãa yɩɩ neb sẽn da maand sẽn pa tat Wẽnnaam yam.—2 Sãmwɛll 17:23; 1 Rĩm-dãmbã 16:18; Matye 27:3-5.