Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã gɩdga pag ne rao lageng bɩ?

Biiblã gɩdga pag ne rao lageng bɩ?

Biiblã sẽn yete

Biiblã pa gɩdg pag ne rao lageng ye. A wilgame meng tɩ yaa kũun Wẽnnaam sẽn kõt sẽn kẽ-b kãadmã. Hal sɩngrẽ, Wẽnnaam naana “pag ne raoa.” Biiblã yetame tɩ “Wẽnnaam yãndame tɩ bũmb nins fãa bãmb sẽn naanã sɩd yaa sõama hal wʋsgo.” (Sɩngre 1:27, 31) Wẽnnaam talla pagã n wa kõ raoã, n kẽes-b kãadem, n yeel tɩ b yiibã “na n lebga yĩng a yembre.” (Sɩngre 2:24) Dẽnd b ra tõe n kẽe ne taaba.

Biiblã gomda sũ-noog ning rap nins sẽn kẽ-b kãadmã sẽn tõe n paamã yelle. A yeelame: “Maan sũ-noog ne f bi-bɩɩlem wakatẽ paga. . . . Bɩ yẽnda bĩisã kõ foom sũ-noog wakat fãa, la bɩ yẽnda nonglmã soog foom.” (Yel-bũnã 5:18, 19) Wẽnnaam wilgame me tɩ pagbã tog n paama sũ-noog pag ne rao lagengã pʋgẽ. Biiblã yeelame: “Bɩ sɩdã kɩs pagã bũmb ning a sẽn tog n kis-a wã, la tɩ pagã me maan a woto ne a sɩdã.”—1 Korẽnt rãmbã 7:3.

Bũmb ning sẽn pa zemse

Wẽnnaam wilgame tɩ yaa sẽn kẽ-b kãadmã bal n tar sor n tõe n kẽ ne taaba. Ebre-rãmb 13:4 yetame: “Bɩ nebã fãa waoog kãadem, la bɩ ned ne a pag pĩir da zĩnd dẽgd ye. Bala, Wẽnnaam na n sɩbga raglem-dãmba la nin-yoaadbã.” Sẽn kẽ-b kãadmã pa tog n zãmb taab ye. B tog n pidsa b pʋlengã. B sã n dat n paam sũ-noogo, b pa tog n bao bãmb mensã nafr ye. B tog n tũu Biiblã sẽn yet bũmb ningã: “Bɩ yãmb ned kam fãa ra ges a meng sõngr yell bal ye.”—Filip-rãmbã 2:4.