Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã

Origine et Authenticité

Wẽnnaam goam n be Biiblã pʋgẽ bɩ?

Biiblã gʋlsdb wʋsg wilgame tɩ bũmb nins b sẽn gʋlsã yita Wẽnnaam nengẽ. Bõe yĩnga?

Yaa a Moyiiz n gʋls Biiblã bɩ?

A Moyiiz naagame n gʋls Biiblã. Neb a wãn n gʋls Biiblã?

Biiblã wilgdame tɩ tẽngã yaa paklg bɩ?

Seb-kãngã sẽn yaa pĩnd wẽnd sebrã goamã yaa sɩd bɩ?

Biiblã yaa nasaar-dãmb sebr bɩ?

Biiblã gʋlsdbã roga yɛ, b ra yita dũniyã bab-​bʋg pʋgẽ?

Karm-y Biiblã la y bao n wʋm a võore

Bõe n tõe n sõng-y tɩ y wʋm Biiblã goam võore?

Baa yãmb sẽn yitẽ fãa, y tõe n wʋma Wẽnnaam goamã sẽn be Gʋls-sõamyã pʋgẽ wã võore.

“Nif, nif yĩngã” rat n yeelame tɩ bõe?

Tõog ning sẽn yaa “nif, nif yĩngã” ra kõta ned sor t’a tõe n maan a sẽn dat fãa n dok a sũur bɩ?

Wẽnnaam tõod piigã yaa bõe?

Ãnd-rãmb la b kõ tõodã? Kiris-nebã tog n tũu Tõod Piigã bɩ?

Bãngr-goama, la bõn-makdse

Ãnd la b sẽn boond tɩ “Alfa la Omega” wã?

Bõe yĩng tɩ naam yʋ-kãngã zemse?

Zerizalɛm-paalgã yaa bõe?

Tẽn-kãngã yõod yaa bõe ne yãmba?

Dũniyã saabo

Tẽngã na n wa sãamame bɩ?

Biiblã wilgda Wẽnnaam sẽn dat tɩ tẽngã lebg to-to wã vẽenega.

Bõe la Wẽnnaam Rĩungã na n maane?

Bao-y n bãng-y bũmb nins y sẽn tõe n paame, Wẽnnaam Rĩungã sã n wa rɩt naam dũniyã gill zugu.

Buud toɛy-toɛya, zĩisi, la bũmb toor-toore

Rẽ yĩnga, a Maari yaa Wẽnnaam ma bɩ?

Gʋls-sõamyã n paas kiris-nebã tũudmã sẽn sɩng to-to wã sõngdame tɩ d paam sok-kãngã leoorã vẽenega.

A Maari ra pa mi rao ye: Bõe la Biiblã yet a zugu?

Kẽer yetame t’a Maari sẽn pa bãng raoa n yaool n dog a Zeezi wã wilgdame t’a Maari zemsa zãnga. Biiblã sɩd yeta woto bɩ?

Bõe la Biiblã yet Dinozoor-dãmbã wɛɛngẽ?

Zemsa ne siãnsã sẽn yetã bɩ?

Yam d sẽn tõe n paame

Biiblã tõe n sõnga maam tɩ m zakã pʋgẽ vɩɩm yɩ noog bɩ?

Sagl-sõma sẽn tik Biiblã zugu, la sẽn zoe n sõng pagb la rap milyõ-rãmb tɩ b zagsã pʋsẽ vɩɩm noome.

Biiblã tõe n sõnga maam ne m ligdã zu-loees la m samã bɩ?

Ned pa tar sũ-noog a sẽn tar ligd yĩng bala, la Biiblã sagls a naas n tõe n sõng yãmb y ligdã zãab wɛɛngẽ.

M sã n bẽed bãag sẽn tõt saabo, Biiblã tõe n sõng-m lame bɩ?

N-ye! Y na n bãnga bũmb a tãab y sẽn tõe n maan n tõog n mao ne bãag sẽn tõt saabo.

M sã n bẽed yam-ka-m-meng bãaga, Biiblã tõe n sõng-m lame bɩ?

Bũmb a tãab n be Wẽnnaam sẽn kõt ne yamleoog sẽn na yɩl n sõng neb nins sẽn maood ne yam-ka-m-mengã.

Bõe la Biiblã yet sũ-yikrã wɛɛngẽ?

Ned sũur tõe n yika a bʋʋm zug bɩ? Yãmb wall ned a to sũur sã n wa rat n yiki, bõe la y segd n maane?

Tũudmã, Wẽnnaam wall Biiblã tõe n sõng-y lame tɩ y vɩɩmã tall bark bɩ?

Y na n bãnga Wẽnnaam zood sẽn tõe n sõng-y to-to rũndã la beoog sẽn wate.

Ned sẽn nong a menga: Bõe la Biiblã yet rẽ wɛɛngẽ?

A Zeezi yeelame: “Nong f to wa f menga.” Rat n yeelame tɩ bõe?