Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã sẽn yetã zemsa kɛpɩ ne siãnsã

Bõe n wilgd tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam sebre?

Biiblã sã n yaa Wẽnnaam sebre, dẽnd a pa wa sɛb a taabã ye.

Biiblã sẽn da pĩnd n togsã yaa sɩd bɩ?

Biiblã pa siãns sebre, la bũmb kẽer la a ra pĩnd n togs siãnsã wɛɛngẽ, tɩ tõe n ling-yã.

Siãnsã tʋʋmã manegda yãmb bɩ?

Bõe la siãnsã rãmb tik n yetẽ tɩ Wẽnnaam ka be?

Biiblã wilgdame tɩ tẽngã yaa paklg bɩ?

Seb-kãngã sẽn yaa pĩnd wẽnd sebrã goamã yaa sɩd bɩ?