Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

D sẽn tõe n mao ne zu-loeesã to-to

Namsgã

D sẽn namsdã, yaa Wẽnnaam n sɩbgd-d bɩ?

Yaa Wẽnnaam n wat ne bãasã wall yel-beed a taabã n na n sɩbg nebã b yel-wẽn yĩng bɩ?

Yel-beed sasa, m maanda wãna?

Kom-bɩɩs sẽn wilgd bũmb ning sẽn sõng-b tɩ b mao ne yel-beedo.

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ wẽnemã la namsgã beẽ?

Sɩnga wãn tɩ wẽnemã wa bẽe, la bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ namsgã kaoos n ta masã? Namsgã na n wa saame bɩ?

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ Nazi-rãmbã kʋ Zʋɩf-rãmb wʋsgo?

Neb wʋsg sokd n na n bãnga Wẽnnaam sẽn yaa nonglmã sẽn bas tɩ namsg wʋsg beẽ wã võore. Biiblã leokda sogs-kãense!

Y ned sã n maan kaalem

Y ned sã n maan kaalem

Wãn to la d tõe n mao ne d sũ-sãanga? Koe-noog n be d neb nins sẽn maan kaalmã yĩng bɩ?

Y ned sã n maan kaalem, rẽ yĩnga vɩɩmã ket n tara yõod bɩ?

Ges-y sagls a nu sẽn tõe n sõng-yã, y ned sã n wa maan kaalem.

Sẽn ki-bã na n vʋʋgame: Y tõe n kɩsa sɩd ne rẽ bɩ?

Biiblã wilgda bũmb a yi sẽn kɩt tɩ y tõe n tẽ tɩ sẽn ki-bã na n vʋʋgame.

Koe-no-bʋg n be sẽn ki-bã yĩnga?

Ned sã n ki, a le mii bũmb bɩ? D na n le paam n yãa d neb nins sẽn maan kaalmã bɩ?

Sabaab-wẽnsã

Sabab-wẽng sã n wa paam-yã, rẽ yĩnga vɩɩmã ket n tara yõod bɩ?

Biiblã kõta sagls sẽn tõe n sõng-yã, sabab-wẽng sã n wa paam-yã.