Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

DESẼ-RÃMB VIDEO

M maanda wãn n paam sor n maan m sẽn datã?

M maanda wãn n paam sor n maan m sẽn datã?

Bao n bãng f sẽn tõe n maan tɩ f roagdbã kɩs-f sɩda, n kõ-f sor tɩ f maan bũmb kẽere.