Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

KOM-BƖƖSÃ SẼN SOKDE

Yel-beed sasa, m maanda wãna?

Yel-beed sasa, m maanda wãna?

Yel-beed tõe n paama ned buud fãa. Biiblã yetame: “Mam lebg n gesa wĩntoogã tẽngr tɩ ka sẽn zoet-b tʋʋll n tõogd zoeese, tɩ leb n ka gãadaad n tõogd zabre ye, . . . bala . . . yel-lingdem paamda bãmb fãa.” (Koɛɛg soaba 9:11, MN) Dẽnd yel-beed tõe n paama kom-bɩɩsã me. Bõe la b tõe n maane? D gom kom-bɩɩs a yiib yelle.

 A REBEKAH

M sẽn wa n tar yʋʋm 14, m roagdbã kao b kãadmã.

M da tẽedame bal tɩ m baaba na n lebg n waame, t’a rat n zãaga bilfu n paam n tags tõnd zakã yɛl kẽer yelle. Bõe yĩng t’a pa na n lebg n wa? A ra nonga m ma. Rẽ me, a pa na n sak n loog n bas maam ye.

Ra yaa toog tɩ m gom yel-kãngã yell ne neda. M da pa rat meng n tags rẽ yell ye. M sũurã ra yikame. Ra yaa wa zãmsdo. M sũ-sãangã ra tara paasgo, m sã n kẽ yʋng me, n pa gõe ye.

M sẽn wa n tar yʋʋm 19, m ma bẽe kãnsɛɛre, n wa baas n maan kaalem. A ra yaa m zoa meng-menga.

M roagdbã sẽn kao b kãadmã namsa maam. La m ma kũumã baas-m-la zãng-zãnga. Ket n namsd-m lame. Gõeemã ket n pa sakde, sũ-sãangã me ketame.

Bũmb wʋsg n sõng maam wakat kãnga. Wala makre, Yel-bũn 18:1 yetame tɩ d ra zãag d mens ne nebã ye. M modgdame n tũud sagl-kãngã.

M sẽn yaa a Zeova Kaset soabã yĩnga, m karemda tõnd sɛbã sẽn kengd raoodã. M roagdbã sẽn wa n kao b kãadmã, Les jeunes s’interrogent. Réponses pratiques sebrã sõnga maam wʋsgo. M tẽrame tɩ sebrãvolume a 2 wã pʋgẽ, m karma zĩig ning b sẽn yeel tɩ: “Puis-je être heureux dans une famille monoparentale ?”

M yɩɩrã la m sũ-sãamsã sã n wa yaa wʋsgo, m nong n karemda Matye 6:25-34. Vɛrse 27 wã pʋgẽ, a Zeezi sokame: “Yãmb ned a bõe n tõe n paas a vɩɩmã woglem kãntɩɩg a yembr tãa * a sẽn maand yɩɩr yĩnga?”

D fãa segda zu-loeese. La m ma mak-sõngã sõnga maam tɩ m bãng tɩ yaa manesem ning m sẽn na n tall zu-loeesã sasa wã n tar yõod n yɩɩda.Kãadmã kaoobã n paas kãnsɛɛrã nams-a-la wʋsgo. La baa ne rẽ, a ra tara yam-sõngo, n pa komsd raood ye. Sẽn paase, a kell n talla tẽeb ne Wẽnnaam n tãag a kũum. M pa na n tol n yĩm bũmb nins fãa a sẽn zãms maam a Zeova zugã ye.

Fo tagsg yaa wãna? Wãn to la Biiblã ne sɛb nins sẽn tik Biiblã zugã kareng tõe n sõng foo yel-beed sasa?—Yɩɩn-sõamyã 94:19.

 A CORDELL

M sẽn wa n tar yʋʋm 17, m baaba kii mam taoore. Bũmb le kae sẽn nams maam n ta a kũumã ye. M sũ-sãangã ra pa tõe n bãng n bilg ye.

M yamẽ, yaa wa m baaba ra pa ki, la tɩ pa yẽ la b sẽn da pil ne futã ye. M da yeta m meng yaa: “Beoogo, a na n nekame.” M da pa le mi m sẽn maand ye.

Maam ne m zakã rãmb yaa a Zeova Kaset rãmba. M baaba kũumẽ wã, d tẽed-n-taasã sõnga tõnd wʋsgo. B ra segend n wat n kõta tõndo, n boond tõnd b yiri, la b wat n get tõndo. Pa kũumã paalem bal ye. B maana woto n kaoose. Sã n yaa ne maam, sõngr ning b sẽn sõng tõndã yaa kaset t’a Zeova Kaset rãmbã yaa kiris-neb hakɩɩka.—Zã 13:35.

Goam nins sẽn be 2 Korẽnt-rãmb 4:17, 18 sõnga maam wʋsgo. B yeelame: “Tõnd sẽn na n paam namsg bilf wakat bilf pʋgẽ wã kɩtdame tɩ tõnd na n paam ziir kãseng sẽn kõn sa n yɩɩda. Sẽn paase, tõnd sẽn getã, ka bũmb nins nin sẽn ne wã ye, tõnd geta bũmb nins nin sẽn ka tõe n yãndã wã. Bala, bũmb nins nin sẽn ne wã loogdame, la bũmb nins nin sẽn ka ne wã paada wakat sẽn kõn sa.”

Vɛrse 18 wã maneg n kõo maam pãnga. M baaba namsgã yɩɩ wakat bilf pʋgẽ, la Wẽnnaam sẽn pʋlem bũmb ninsã paada wakat sẽn kõn sa. M baaba kũumã kɩtame tɩ m tags m sẽn da tees m vɩɩmã neng ningã. Rẽ sõnga maam tɩ m toeem m sẽn da yãk yam n na n maan bũmb ninsã.

Fo tagsg yaa wãna? Wãn to la yel-beed tõe n sõng-f tɩ f maneg n toeem f sẽn da yãk yam n na n maan bũmb ninsã?1 Zã 2:17.

^ sull 14 Kãntɩɩg yaa woglem makdga. Zemsa sãntimetr 45.