Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

KOM-BƖƖSÃ SẼN SOKDE:

Neb sã n yaand maam ẽntɛrnetẽ wã, m maanda wãna?

Neb sã n yaand maam ẽntɛrnetẽ wã, m maanda wãna?

 F sẽn tog n bao n bãnge

Ẽntɛrnetã kɩtame tɩ yaa nana. Sebr a yembr (CyberSafe) yetame: “Ne ẽntɛrnetã maasem, baa kom-bɩɩs sẽn pa tar b toorẽ yell tõe n maana sẽn pa sõma, bala ned pa ne-b ye.”

Kom-bɩɩs nins b sẽn nong n yaand n yɩɩdã. Yaa kom-bɩɩs nins sẽn kẽed b taabã, n zoet yãnde, bɩ sẽn pa nand b mensã.

Neb sã n tũnugd ne ẽntɛrnetã n yaand b taabã, tõe n waa ne yelle. Tõe n kɩtame tɩ b sẽn yaand a soabã zãag a meng ne nebã, wall n bẽ dépression wã. Nina meng kʋʋda a menga.

 Fo sẽn tõe n maane

Pipi, sok f meng yaa: ‘Yaa maam la b yaand bɩ?’ Wakat ninga, ned gomda gomd tɩ sãam f sũuri, la pa pʋ-toog ye. Sã n yaa rẽ, tũ Biiblã saglgã:

“Ra sak tɩ f sũur yik tao-tao ye. Bala, sũ-yikr paada yalembã pʋsẽ.”—Koɛɛg soaba 7:9.

La sã n mikame t’a soabã tũnuga ne ẽntɛrnetã n gom goam n tʋʋd foo la a paoogd foo, wall yaa ned a to la a tʋʋda, rẽnd yaa pʋ-toogo.

Ned sã n wa tũnugd ne ẽntɛrnetã n yaand foo, bɩ f tẽege: Fo sẽn na n leok to-to wã, bɩ f sẽn na n tall manesem ningã tõe n manega yellã, bɩ n zẽn-a. Ad sagls a wãna:

Maan wa f pa yã ye. Biiblã yetame: “Ned sẽn tõe a noor tara yam. Ned sẽn tõe a meng tara bãngre.”—Yel-bũnã 17:27.

Bõe yĩng tɩ saglgã sɩd yaa sõma? A Nancy Willard yeela a sebr a ye (Cyberbullying and Cyberthreats) pʋgẽ yaa: “Ned ning sẽn yaand foo wã ratame bal tɩ f sũurã yiki. F sũurã sã n sɩd yik me, na n kɩtame tɩ sẽn yaand-a foo wã tõog-fo.”

Ad yam: Wakat ninga, sẽn são yaa f sẽn na n sĩnd n pa leok ye.

Da rok f sũur ye. Biiblã yetame: “Da lebs-y ned wẽnga, a sẽn maan yãmb wẽng yĩng ye, la y ra tʋʋs n lebs b sẽn tʋʋs yãmb yĩng ye.”—1 Pɩyɛɛr 3:9.

Bõe yĩng tɩ saglgã sɩd yaa sõma? Sebr a ye pʋgẽ (Cyber-Safe Kids, Cyber-Savvy Teens) b yeelame: “F sã n yik f sũuri, wilgdame tɩ f pa tar raood ye. Na n kõo sẽn yaand-a foo wã pãnga.” Fo sã n dok f sũuri, nebã nifẽ foo ne ned ning sẽn yaand foo wã fãa tara taale.

Ad yam: Da rɩk esãas bɩ kaam n na n kiis bugum ye.

Bao f sẽn tõe n maane. Biiblã yetame: “Da sak tɩ wẽng tõog foom ye.” (Rom-dãmbã 12:21) Bũmb kẽer la f tõe n maan tɩ yaalgã sa.

Wala makre:

 •  Ra karem a soabã sẽn gʋlsd bũmb ningã ye. Sebr a ye (Mean Behind the Screen) yeelame: “F sã n pa karem ned sẽn gʋlse, a goamã pa tõe n nams-f ye.”

 • La baa f sẽn pa na n karem a soabã sẽn gʋls bũmb ningã, ra yẽes ye. Bĩngi, tɩ wa yɩ kaset t’a ra yaanda foo. Wala makre, tõe n yɩɩ mesaaz a sẽn tool fo telefonnẽ wã bɩ f ordinatɛɛrẽ wã, bũmb a sẽn gʋls tɩ be réseaux sociaux rãmbã pʋsẽ, goam a sẽn dɩk tɩ b tõe n kelge, bɩ bũmb a to.

 • Yeel ned ning sẽn tũnugd ne ẽntɛrnetã n yaand foo wã t’a ra le maan ye. Tool-a mesaaze. F tõe n yeel-a lame yaa:

  • “Ra le saag n tool maam mesaaz ye.”

  • “Yẽes bũmb ning fãa fo sẽn ning ẽntɛrnetẽ wã.”

  • “F sã n pa bas f sẽn maandã, bũmb toor-toor la m na n maan tɩ wa lebg tɩlɛ tɩ f base.”

 • Kõ-f meng raoodo. Ra tags f pãn-komsmã yell ye. Tags f sẽn tõe n maanã yelle. (2 Korẽnt-rãmbã 11:6) Neb nins sẽn yaand b taabã nong n gẽegda ned sẽn ka pãngã, bɩ sẽn pa nand a menga.

 • Togs kãsma. Togs f roagdbã nanda. Sẽn yaand-a foo wã sã n tũnugda ne ẽntɛrnetã sɩt ninga, bɩ f togs neb nins sẽn so sɩtã. La yellã sã n zoe n paama pãnga, foo ne f roagdbã tõe n togsa f lekollã taoor dãmba, bɩ n tɩ togs polɩɩs-rãmbã wall y tall yellã meng n kẽng bʋʋdo.

Dẽnd bũmb toor-toor la f tõe n maan sẽn na yɩl tɩ b ra le yaand foo wʋsgo, bɩ n pʋd n da le yaal-f meng ye.