Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

KOM-BƖƖSÃ SẼN SOKDE

Yaamsã sã n loog-ma, m maanda wãna?

Yaamsã sã n loog-ma, m maanda wãna?

Yaamsã rat n looga foo bɩ? Sã n yaa rẽ, sõs-kãngã na n sõng-f lame.

 Bõe n wat ne yaamsã

 • Tʋʋmã yaa wʋsgo. A Julie yeelame: “Vɩɩmã nens fãa pʋgẽ, b yeta tõnd tɩ f segd n tʋmda sõma n paasdẽ, n modgd n toeemd bũmb kẽer tɩ lebg sõma n paase, la tɩ fo mengã tog yãka f sẽn na n maane, tɩ f vɩɩmã yɩ sõma n paase. Pẽdgr a woto kɩtdame tɩ yaa toog wʋsgo.”

 • Te-paallã. Ne telefon-dãmbã, tablɛt-rãmbã la bũmb a taab maasem, neb sõsda ne taab bɩ n tʋmd daarã tõre, baa yʋngo. Rẽ wat n kɩtame tɩ yaamsã loog-do, tɩ d yɩɩrã me yaa wʋsgo.

 • Gõeemã pa sekd ye. A Miranda yeelame: “Kom-bɩɩs wʋsg sẽn mi n dat n naag lekollã ne tʋʋmã la pemsmã kokrã taabã kɩtame tɩ b kẽed yʋn-sʋgse, n yaool n nekd pĩnda. Tarẽ-n-tarẽ, wat baasa ne yaams hal tɩ loog noore.”

 Bõe yĩng tɩ f segd n bãnge?

Biiblã pʋgẽ, b pẽgda ned sẽn tʋmd wʋsgo. (Yel-bũnã 6:6-8; Rom-dãmbã 12:⁠11) La b pa yeel me tɩ d lʋɩɩs tʋʋmã taoore, tɩ wa kɩt tɩ d yĩm bũmb a taab sẽn tar yõodo, bɩ n kɩt meng tɩ d laafɩ wã boog ye.

Ad a Ashley sẽn yeele: “M wa n gũus n gesame tɩ m tõe n maana daar tõr n pa rɩ, m sẽn bas tɩ tʋʋmã rɩ m sẽkã fãa wã yĩnga. M bãngame tɩ m pa tog n sakd tʋʋmd nins fãa b sẽn yet-m tɩ m tʋmã ye. Sẽn yɩɩd fãa sã n boogd m sũ-noogã la m yĩns laafɩ wã.”

Yaa rẽ n so la Biiblã sẽn yeel tɩ baag sẽn vɩ n são gɩgemd sẽn ki wã. (Koɛɛg soaba 9:⁠4) Fo sã n modgd f mengã, f tõe n wa tẽedame tɩ f tara pãng wa gɩgemde. La bãng tɩ pa na n kaoos ye. Bala yaamsã sã n wa loog-fo, f na n lʋɩɩ bãaga, hal tɩ koms f laafɩ wã.

 Bõe la f tõe n maane?

 • Mi n zãgse. Biiblã yetame: “Sik-m-meng soab tara yam.” (Yel-bũnã 11:⁠2) Ned sẽn yaa sik-m-meng soab miime t’a pãngã tara koaka. Dẽnd a pa sakd bũmb ning fãa b sẽn kos-a t’a maanã, tɩ wa yɩɩg a pãng ye.

  A Jordan yeelame: “Yaamsã sẽn na n kʋ a soab pipi, yaa ned ning sẽn pa mi tʋʋm zãgsgo. A sakd n maana bũmb ning fãa b sẽn yeel-a t’a maane. Nin-kãng pa tar sik-m-meng ye. Bilf-bilfã, a yaamsã na n wa looga nugu.”

 • Vʋʋsd sõma. Biiblã yetame: “Nug-pʋg pʋgẽ vʋʋsg n são nug pʋs a yiib pʋgẽ tʋʋmd sẽn wẽnd f sẽn digd sebgo.” (Koɛɛg soaba 4:⁠6) B boonda gõeemã tɩ “kalkõtã rɩɩbo.” La kom-bɩɩs wʋsg gõeem pa ta lɛɛr piiga, bɩ a nii meng yʋn-yɛng ye. Yaool n yaa tɩlɛ ne-ba.

  A Brooklyn yeelame: “M tʋʋmã sã n wa lebg wʋsgo, m pa le gõe wʋsg ye. La m sã n paam n gũs baa yaa lɛɛr a ye n paas daare, m tʋmda sõma, rẽ me m sũurã noomame.”

 • Sigl f sẽkã la f tʋʋmã sõma. Biiblã yetame: “Ned sã n mag n yaool n tʋme, a paamda yõodo.” (Yel-bũnã 21:⁠5) Fo sã n bao n bãng n sigend f sẽkã la f tʋʋmã sõma, na n sõng-f-la f vɩɩmã pʋgẽ.

  Ad a Vanessa sẽn yeele: “F sã n sigl f sẽkã la f tʋʋmã sõma, f na n põsa yaams la yɩɩre. Rẽ, f sã n wa mik tɩ f sẽn tog n maanã yaa wʋsgo, f bãngda f sẽn na n boog bũmb ninga, tɩ f yaamsã ra wa yɩ wʋsg ye.”