Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

KOM-BƖƖSÃ SẼN SOKDE

Wãn to la Biiblã tõe n sõng-ma?—⁠Babg a 2: F sẽn tõe n maan tɩ f Biiblã kareng tall yamleoogo

Wãn to la Biiblã tõe n sõng-ma?—⁠Babg a 2: F sẽn tõe n maan tɩ f Biiblã kareng tall yamleoogo

Bi-bɩɩg yʋʋr sẽn boond t’a Will yeelame: “F sã n pa mi f sẽn na n karem Biiblã to-to tɩ tall yamleoogo, tõe n lebga yam-yiisgu.”

Fo rat n bãnga f sẽn na n karem Biiblã to-to tɩ tall yamleoog bɩ? Sõs-kãngã na n sõng-f lame.

 Mams f sẽn karemdã f yamẽ

Ad f sẽn tõe n maan n dɩ bũmb ning f sẽn karemdã nafa:

 1. Yãk Biiblã kibar ning f sẽn dat n karme. Wala makre, yell takɩ sẽn maan pĩndã tɩ Biiblã gomd a yelle, bɩ kibar sẽn be evãnzill dãmbã pʋgẽ, wall Biiblã kibar b sẽn karem tɩ be jw.org pʋgẽ.

 2. Karem kibarã. F tõe n karma f yembre, bɩ n naag f zo-rãmb wall f zak rãmb n karme. Ned a ye tõe n deega ned ning sẽn togsd kibarã zĩiga, tɩ neb a taabã reeg neb nins yell b sẽn gomd kibarã pʋgẽ wã zĩiga.

 3. Mak n tũ sagls nins sẽn pʋgdã a ye bɩ sẽn yɩɩd rẽ

  • F tõe n maana desẽ-rãmb sẽn sõngd-f tɩ f tẽeg kibarã yelle, bɩ desẽ-rãmb sẽn bilgd yɛlã sẽn pʋgl taab to-to kibarã pʋgẽ wã. F tõe n gʋlsa goam n kʋms desẽ fãa.

  • F sã n karem wẽn-sakd kibare, f tõe n gʋlsa a yʋʋrã, a zʋg-sõma wã, a sẽn maane, la bark nins a sẽn paame.

  • Mams tɩ f yaa kiba-kɩta. Wẽnemd kibarã tɩ yaa wa koɛɛg f sẽn na n taas nebã rũndã-rũndã n sõsd ne neb nins yell b sẽn gomd kibarã pʋgẽ n yɩɩdã, la f sokd neb a taab sẽn zĩnd be sogsgo.

  • Kibarã pʋgẽ b sã n gomd ned sẽn pa yãk yam-sõng yelle, bɩ f mams yɛlã sẽn da na n yɩ to-to a sã n da yãkẽ yam-sõngo. Wala makre, a Pɩyɛɛr sẽn kɩɩs t’a pa mi a Zeezi wã. (Mark 14:⁠66-72) Bõe la a Pɩyɛɛr ra tõe n yeel n da kɩɩs t’a pa mi a Zeezi?

  • F sã n data f tõe n karma ned kibar sẽn be Biiblã pʋgẽ, n mams yɛl kẽer b sẽn pa togse, n gʋls rẽ n paase, la f togs yam ning d sẽn tõe n dɩk kibarã f sẽn gʋlsã pʋgẽ.—⁠Rom-dãmbã 15:⁠4.

   F sã karemd Biiblã mams f yamẽ tɩ yaa wa f zĩnda be!

 Bao n bãng n paase

F sã n maag f yĩng n tags kibar zugu, bũmb wʋsg b sẽn pa togs vẽeneg la f na n bãnge. Wakat ninga Biiblã kibar pʋgẽ, gomd a ye bɩ a yiib tõe n sõng-f lame tɩ f maneg n wʋm yɛl kẽer võor n paase.

Wala makre, karem Matye 28:⁠7 ne Mark 16:⁠7.

 •  Bõe yĩng t’a Mark yeel t’a Zeezi ra na n vẽeneg a meng ne a karen-biisã la ‘ne a Pɩyɛɛre’?

 • Tags n gese: A Mark pa maan kaset ne yel-kãensã ye. Dẽnd, yaa vẽeneg tɩ yaa a Pɩyɛɛr n togs-a.

 • F sẽn tõe n bãng n paase: A Pɩyɛɛr sẽn bãng t’a Zeezi rat n le yã-a lame wã, bõe yĩng tɩ keng a pɛlga? (Mark 14:⁠66-72) Bõe la a Zeezi maan n wilg t’a yaa a Pɩyɛɛr zoa hakɩɩka? Bõe la f tõe n maan n dɩk a Zeezi togs-n-taare, n yɩ zoa hakɩɩka?

F sã n mamsd f sẽn karemdã f yamẽ, la f maand vaeesg n na n bãng n paase, Biiblã kareng na n talla yamleoogo.