Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

M sã n wa tagsdẽ tɩ nebã pa nong m zĩigẽ, m maanda wãna?

M sã n wa tagsdẽ tɩ nebã pa nong m zĩigẽ, m maanda wãna?

F sẽn tõe n maane

1. Tags f pãn-tõodã yelle. (2 Korẽnt-rãmbã 11:6) Yaa sɩd tɩ f sã n tagsd f pãn-komsmã yelle, yaa sõma. La f pa segd n yĩm tɩ bũmb wʋsg la f tõe n maan neb a taabã yĩng ye. F sã n sak n deeg rẽ, na n kɩtame tɩ f bas tags-kɛg nins f sẽn tar fo mengã zugã, la sõng-f tɩ f ra le tags tɩ nebã pa nong f zĩigẽ ye. Sok f meng yaa: ‘M pãn-tõodã la bʋse?’ Tags f minim bɩ zʋg-sõma kẽer f sẽn tare.

2. Wilg tɩ f taabã yell sɩd pak-f lame. Sɩng ne neb a wãn bala. Bi-bɩɩg a ye yʋʋr sẽn boond t’a Jorge yeelame: “F sã n sok ned a sã n keemame, a tʋʋm kibar wall bũmb a to, sõngd-f lame tɩ f bãng-a n paase.

Makr pʋgẽ, f tõe n kaa põ sẽn na n sõng-f tɩ f kẽng f taabã nengẽ

Ad yam: Ra yõg zood ne f rog-taasã bal ye. Biiblã pʋgẽ b gomda neb sẽn yõg zood yelle, la b yʋʋmã ra pa a yembr ye. Wala makre a Rut ne a Naomi, a Davɩɩd ne a Zonatã, a Tɩmote ne a Polle. (Rut 1:16, 17; 1 Sãmwɛll 18:1; 1 Korẽnt-rãmbã 4:17) Tẽeg me tɩ b sã n yeel tɩ neb n sõsde, rat n yeelame tɩ ned fãa paamd n gomame. Pa nin-yend bal n tar goam n pa satẽ ye. Nebã nonga ned sẽn maagd a yĩng n kelgd a taaba. F sã n yaa ned me sẽn zoet yãnde, bɩ f bãng tɩ pa tɩlɛ tɩ f soog sõsgã ye.

3. Ning f meng f taabã zĩigẽ. (1 Pɩyɛɛr 3:8) Sõsg pʋgẽ, ned sã n yeel bũmb sẽn pa noom foo, tall sũ-mar n bas t’a gom n baase. Sõs bũmb a sẽn yeel tɩ noom foo wã zugu. F sã n dat n gom bũmb ning a sẽn yeel tɩ pa yɩ foo noogã, bɩ f maan rẽ ne yam la bʋgsem.

Ad yam: Fo sã n dat tɩ nebã tall bʋgsem ne foo b no-goamã pʋgẽ, fo me segd n talla bʋgsem. La fo sã n yaa ned sẽn nong n wilgd f taabã sẽn segde, n tʋʋd-ba, n paoogd-b bɩ n yaand-ba, b pa na n nong f zĩigẽ ye. La fo sã n modgd wakat fãa tɩ f ‘goamã . . . tar yamsem noom’, nebã na n nonga f zĩigẽ.—Koloos-rãmbã 4:6.