Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

SOGSG KOM-BƖƖSÃ SẼN SOKDE

M maanda wãn n da maan wẽnga?

M maanda wãn n da maan wẽnga?

Tʋm-tʋmd a Poll yeelame: “Mam sẽn dat n maan neerã, . . . wẽng n yegd maam.” (Rom dãmbã 7:21) Fo me zoe n tagsa woto bɩ? Sã n yaa rẽ, sõs-kãngã na n sõng-f lame tɩ f ra bas tɩ f tʋls-wẽnsã kɩt tɩ f maan sẽn yaa wẽng ye.

 F sẽn tog n bãnge

Yaa neb a taabã pẽdgrã ne fo mengã tʋls-wẽnsã n mi n kɩt tɩ f maan sẽn yaa wẽngã. Sɩd me, Biiblã yetame tɩ “tũud-n-ta-wẽng sãamda minim-sõamya.” (1 Korẽnt rãmbã 15:33) Neb a taabã pẽdgrã, bɩ bũmb ning f sẽn karemd wall n get tele wã bɩ ẽntɛrnetã pʋgẽ wã tõe n kɩtame tɩ f tags sẽn yaa wẽng yell f sũurẽ wã, tɩ rẽ wa kɩt tɩ f kẽes f meng yell pʋgẽ, bɩ n kɩt meng tɩ f “lagem neb n maan wẽnga, b sẽn yaa wʋsgã yĩnga.”​—Yikri 23:2.

Ad a Jeremy sẽn yeele: “F sẽn dat n wõneg f taabã, la f rat tɩ b nong-fã tõe n kɩtame tɩ f maan b sẽn datã, sẽn na yɩl bal n paam b zoodo.”

Tags n gese: Sã n yaa neb a taabã sẽn tagsdã yell n pak foo n yɩɩda, bõe n tõe n wa kɩt tɩ f maan sẽn yaa wẽnga?​—Yel-bũnã 29:25.

F sẽn tog n tẽege: Ra bas tɩ f taabã pẽdg foo tɩ f kɩɩs noy nins fo mengã sẽn yãk yam n na n tũ wã ye.

 F sẽn tõe n maane

Bao n bãng f sẽn kɩs sɩd ne bũmb ninsã. Fo sã n pa mi f sẽn kɩs sɩd ne bũmb ninsã, f na n lebga wa pupe f taabã sẽn tar n deemdẽ. Yɩta sõma tɩ f tũ Biiblã saglgã. A yetame: “Bɩ y mak bũmb fãa; la sẽn yaa neere, bɩ y gãd kãn-kãe.” (1 Tesalonik rãmbã 5:21, Wẽnnaam Sebre, 1983) F sã n bao n wʋm bũmb nins f sẽn tẽedã võor sõma, f na n tõog n gãda rẽ kãn-kãe, n da bas tɩ ned bɩ bũmb kɩt tɩ f maan sẽn yaa wẽng ye.

Tags n gese: Bõe n kɩt tɩ f kɩs sɩd tɩ noy nins Wẽnnaam sẽn gãnegã yaa f neer yĩnga?

A Kimberly yeelame: “M gũus n gesame tɩ m sã n zãgs tɩ m pa na n kɩɩs bũmb nins m sẽn tẽedã n maan sẽn pa segde, m taabã waoogda maam n yɩɩda.”

Ned sẽn kõ mak-sõng tɩ Biiblã gomd a yelle: A Dãniyɛlle. Baa a Dãniyɛll sẽn da ket n yaa bi-bɩɩga, a “yãka yam” a sũur pʋgẽ n na n sak Wẽnnaam noyã.​—Dãniyɛll 1:8.

Fo sã n pa mi bũmb nins f sẽn tẽedã võor sõma, fo na n lebga wa pupe neb a taabã sẽn tar n deemdẽ

Bao n bãng f pãn-komsmã. Biiblã gomda “yãadem datem” yelle. Yaa tʋlsem buud toor-toor sẽn tar pãng bi-bɩɩlmã wakat n yɩɩda. (2 Tɩmote 2:22) Pa pag ne rao lagengã tʋlsem yell bal ye. Yaa f sẽn dat me tɩ f rog-taasã nong f zĩigẽ, bɩ n dat n soog f meng tɩ f yaool n ket n paoodẽ wã.

Tags n gese: Biiblã yetame tɩ “ned kam fãa paamda makre, a mengã ratem sẽn tusd-a n belgd-a wã yĩnga.” (Zak 1:14) Bõe yell la fo tagsd n tɩ yɩɩda, tɩ tõe n kʋɩɩb foo?

A Sylvia yeelame: “F tog n maana pʋ-peelem ne f menga, bũmb nins sẽn tõe n wa kɩt tɩ yɩ toog tɩ f maan sẽn segdã wɛɛngẽ. Bao n bãng f sẽn na n mao ne rẽ to-to, la f gʋls sagls sẽn tõe n sõng-fo. Rẽ, f sã n wa be yellã taoore, f na n bãnga f sẽn na n maan n tõoge.”

Ned sẽn kõ mak-sõng tɩ Biiblã gomd a yelle: A Davɩɩde. Wakat n zĩnd t’a bas tɩ neb a taabã pẽdgrã, la yẽ mengã tʋlsmã kɩt t’a maan sẽn pa segde. La a rɩka yam, n bao n maan sẽn yaa sõma. A pʋʋsa a Zeova n yeel yaa: “Wẽnnaam, kõ-y maam sũur sẽn yaa yɩlemde, la y palem m yamã t’a zemse.”​—Yɩɩn-sõamyã 51:12.

Tõog f menga. Biiblã yeelame: ‘Da sak tɩ wẽng tõog foom ye.’ (Rom dãmbã 12:21) Woto rat n yeelame tɩ f tõe n yãka yam n maan sẽn yaa tɩrga, n da bas tɩ nebã, bɩ fo mengã tʋls-wẽnsã tõog-f ye.

Tags n gese: Yell taoore, bõe la fo tõe n maan n tõog f meng n da maan sẽn yaa wẽnga?

A Sophia yeelame: “M tagsda m sũur sẽn na n sãam to-to, m sã n bas tɩ ned wall m tʋls-wẽnsã kɩt tɩ m maan sẽn pa segde. Tõe tɩ zĩig pʋgẽ wã, m na n tẽedame tɩ manega maam. La na n manega maam n kaoos sɩda? Na n pʋd n sãama m sũur wʋsgo. Sã n yaa rẽ, tara yõod sɩdã? Ayo.”

Ned sẽn kõ mak-sõng tɩ Biiblã gomd a yelle: A Polle. A sak n deegame t’a tara tʋls-wẽnse. La baa ne rẽ, a ra tõogda a menga. A yeelame: “Mam namsda m yĩngã sõama, n kɩtdẽ t’a sakd-ma.”​—1 Korẽnt rãmbã 9:27.

F sẽn tog n tẽege: Yaa foo n tog n bao n bãng f sẽn na n maan to-to n da bas tɩ ned bɩ bũmb kɩt tɩ f maan sẽn yaa wẽng ye.

Tẽeg tɩ bũmb fãa tara tɛka. A Melissa sẽn tar yʋʋm 20 wã yeelame: “M sẽn wa n be kolɛɛsã, bũmb wʋsg n da makd maam, tɩ ra tõe n kɩt tɩ m maan sẽn pa segde. La rũndã-rũndã, bõn-kãens pa tar yõod m nifẽ ye. M sã n tags rẽ yelle, kɩtdame tɩ m bãng tɩ bũmb nins sẽn namsd maamã na n wa saame, la tɩ daar n wat tɩ m sã n tags rẽ yelle, m bãngdame tɩ m sẽn pa bas tɩ bõn-kãens tõog-mã yaa sõma.”