Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

KOM-BƖƖSÃ SẼN SOKDE

Wãn to la Biiblã tõe n sõng-ma?—⁠Pipi babgã: Bao n bãng sẽn be Biiblã pʋgẽ

Wãn to la Biiblã tõe n sõng-ma?—⁠Pipi babgã: Bao n bãng sẽn be Biiblã pʋgẽ

A Briana sẽn tar yʋʋm 15 wã yeelame: “M makame n na n karem Biiblã, la a bedrmã komsa m raood tɩ m base.”

Yaa woto me ne foo bɩ? Sõs-kãngã na n sõng-f lame!

Bõe yĩng tɩ f tog n karem Biiblã?

 Fo tagsdame tɩ Biiblã kareng yaa yam-yiisg bɩ? Tõe n wõnda woto. Biiblã sẽn yaa bedre, t’a gʋlsmã me yaa bõones la a pa tar fot-rãmb rãmbã yĩnga, tõe tɩ f tagsdame tɩ filim bɩ tele gesg n são.

La tags n gese: B sã n wilg foo kees n yeel tɩ yaa nag-teed ne arzɛk n pid be, f pa na n dat n bao n bãng bũmb nins sẽn be be wã sɩda?

Biiblã yaa wa kees a woto buudu. Bũmb toor-toor n be be n tõe n sõng-f tɩ f paam yam

 • n bãng n yãk yam-sõngo

 • tɩ foo ne f roagdbã moor noome

 • n bãng n yãk zo-rãmba

 • n mao ne zu-loeesã

Bõe n kɩt tɩ Biiblã tar yõod wʋsg rũndã-rũndã, baa ne b sẽn gʋls-a hal sẽn kaoosã? Bala yaa “Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa.” (2 Tɩmote 3:⁠16) Woto rat n yeelame tɩ sagls nins sẽn be Biiblã pʋgẽ wã yita Wẽnnaam nengẽ.

Biiblã yaa wa kees sẽn pid ne nag-teed la arzɛka. A tõe n sõnga tõnd tɩ d paam yam.

Wãn to la f tõe n karem Biiblã?

 F tõe n karma a tõrã. Woto na n sõnga foo tɩ f bãng Biiblã sẽn gomd bũmb ning yelle. Manesem toor-toor n be f sẽn tõe n tũ n karem Biiblã. Ad bãmb b yiibu:

 •  F tõe n karma Biiblã sɛb 66 fãa, rat n yeel tɩ Sɩngr sebrã n tãag Vẽnegr sebrã.

 •  F tõe n karma kibayã pʋgdg-pʋgdga, rat n yeel tɩ yɛlã sẽn tũ taab to-to wã.

Ad yam: Traduction du monde nouveau wã Appendix A7 pʋgẽ, b sõdga yel-kãsems nins sẽn maan a Zeezi vɩɩmã pʋgẽ a sẽn wa n be tẽngã zugã, tɩ tũud taab pʋgdg-pʋgdga.

F tõeeme me n karem Biiblã kibar sẽn na n sõng-f tɩ f mao ne zu-loɛɛg f sẽn segde. Wala makre:

 • Fo sã n dat n paam zo-rãmb hakɩɩka. Karem a Zonatã ne a Davɩɩd kibarã. (1 Sãmwɛll sak 18-20) Rẽ poor bɩ f tũnug ne Fiches de réflexion ning gom-zug sẽn yaa Comment se faire de vrais amiswã n bãng kibarã sẽn zãmsd foo bũmb ninga.

 • Fo sã n dat n paam raood n da maan wẽnga. Karem a Zozɛf sẽn maan to-to n pa sak n maan wẽngã. (Sɩngre sak 39) Rẽ poor bɩ f tũnug ne Fiches de réflexion ning gom-zug sẽn yaa Comment resister a la tentation . . . Joseph—⁠Partie 1” ne “Fausse accusation! Joseph—⁠Partie 2wã n bãng kibarã sẽn zãmsd foo bũmb ninga.

 • Fo sã n dat n bãng pʋʋsgã sẽn tõe n sõng-f to-to. Karem a Neemi sẽn maan to-to wã. (Neemi sak a 2) Rẽ poor bɩ f tũnug ne Fiches de réflexion ning gom-zug sẽn yaa Dieu a exaucé sa prièren bãng kibarã sẽn zãmsd foo bũmb ninga.

Ad yam: Fo sã n dat n karem Biiblã, bao zĩig bʋrg sẽn kae, tɩ f yamã ra yuus ye.

F leb n tõe n karma Biiblã kibar bɩ yɩɩn-sõamyã, tɩ rẽ poor bɩ f bao n bãng rẽ sẽn tõe n sõng-f to-to. Karengã poore, sok f meng yaa:

 •  Bõe yĩng t’a Zeova kɩt tɩ b gʋls rẽ Biiblã pʋgẽ?

 •  Bõe la rẽ sõngd maam tɩ m bãng a Zeova mengã zugu, bɩ a manesem sẽn yaa to-to wã wɛɛngẽ?

 •  Wãn to la m tõe n tũ bũmb nins m sẽn zãmsã?

Ad yam: Gʋls daar ning f sẽn dat n sɩng Biiblã kareng n pa vaandẽ ye.