Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

KOM-BƖƖSÃ SẼN SOKDE

M maanda wãn tɩ maam ne m roagdbã moor noome?

M maanda wãn tɩ maam ne m roagdbã moor noome?

 Sogsg la leoore, mo-yõsã wɛɛngẽ

 • Nong n yaa ne ãnd la f moorã pa noom n yɩɩda?

  • F baaba

  • F ma

 • Y mo-yõsã waoogame bɩ?

  • Pa wae ye

  • Yaa wakat-wakate

  • Yaa wakat fãa

 • Y maanda wãna, y moorã sã n wa yõsge?

  • D welgda yellã tao-tao, tɩ ned koɛɛg pa zẽk ye.

  • D welgda yellã, la na n yɩɩ tak-tɩ-m-take.

  • D na n sõsame n kaoose, la d pa na n welg yellã ye.

Tõe tɩ f tagsdame tɩ foo ne f roagdbã moorã sẽn pa noomã, yaa bãmb n tog n ges n toeeme. La d na n yãame tɩ bũmb toor-toor la fo me tõe n maan tɩ kolg weoogo. Pipi,

 Bũmb ning sẽn wat ne mo-yõsã

 • Fo sẽn tagsd to-to wã. F sã n bɩtẽ, f sẽn tagsd to-to wã yaa toor ne f sẽn wa n yaa biigã. Bũmb kẽer me la f bãng-yã, n kɩs sɩd ne rẽ, tɩ f raogdbã yaool n pa kɩs sɩd ne rẽ ye. La sẽn yaa a soab fãa, Biiblã yetame: ‘Waoog f ba la f ma.’—Yikri 20:12.

  Bũmb a ye n yaa vẽenega. Ned sã n dat n wilg t’a to sẽn yeel bɩ n maan pa noom-a, a tog n talla yam, tɩ ra ra wa ne mo-yõs ye.

 • Soog-m-mengã. F sã n bɩtẽ, f roagdbã na n basd-f lame tɩ f maand bũmb kẽer n yɩɩd f sẽn wa n yaa biigã. La pa bũmba fãa ye. Rẽ me tõe n waa ne mo-yõsa. Biiblã yaool n yetame: “Kamba, sak-y y ba-rãmb la y ma-rãmba.”—Efɛɛs-rãmbã 6:1.

  Bũmb a ye n yaa vẽenega. F roagdbã sã n kõt-f sor tɩ f maand bũmb kẽere, tɩ f wilg tɩ f tara yam bõn-kãens pʋgẽ, b na n maneg n kɩs-f-la sɩda.

 F sẽn tõe n maane

 • Tags bũmb nins f sẽn tog n maanã yelle. Ra yɩ tao-tao n tags tɩ foo ne f roagdbã moorã sẽn yõsgã, yaa bãmb yell ye. Bao n bãng fo sẽn tõe n maan tɩ zems-n-taar le zĩnd y sʋka. A Jeffrey sẽn yaa kãsmã yeelame: “Pa f roagdbã sẽn yeel bũmb ningã n na n zẽn yellã ye. Naoor wʋsgo, yaa f sẽn na n tall manesem ningã. F sã n maag f yĩng n leok-ba, na n wa ne laafɩ.”

  Ad Biiblã sẽn yete: “Sã n tõe, t’a yellã sã n bee ne yãmba, bɩ y kɩt tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne nebã fãa sʋka.”—Rom-dãmbã 12:18.

 • Kelg-ba. A Samantha tara yʋʋm 17. A yeelame: “Rẽ n yaa toog n yɩɩda. La m gũus n gesame tɩ f sã n maagd f yĩng n kelgd f roagdbã sẽn yetã, fo me sã n wa gomda, b na n kelgame.”

  Ad Biiblã sẽn yete: “Bɩ ned fãa wɩng ne kelgre, la a maag ne goamã.”—Zak 1:19.

 • Sõng n welg yellã. Mo-yõsr sã n wa beẽ, ra tags tɩ f roagdbã yaa f bɛɛb ye. Ad a Adam sẽn yeele: “Mo-yõsr sã n wa beẽ, roagdbã sẽn dat bal yaa b biigã neere, tɩ biigã baood yẽ mengã nafre. Dẽnd b fãa sẽn datã yaa a ye.”

  Ad Biiblã sẽn yete: “Bɩ d bao bũmb ning fãa sẽn wat ne laafɩ” wã.—Rom-dãmbã 14:19.

 • Yɩ wʋmda. A Sarah sẽn yaa bi-bɩɩgã yeelame: “M tẽedame tɩ d pa segd n yĩm tɩ d roagdbã me segd n maoo ne yɛl sẽn wae n yaa toog n yɩɩd tõnd yɛlã.” A Carla yeelame: “M ningda m meng m roagdbã zĩigẽ. M sã n da tar biiga, n tog n ges a yell sõma, yell sã n wa beẽ, bõe la m na n maan m biigã neer yĩnga?”

  Ad Biiblã sẽn yete: “Bɩ yãmb ned kam fãa ra ges a meng sõngr yell bal ye, la bɩ a ges neb a taaba sõngr yell me.”—Filip-rãmbã 2:4.

 • Yɩ sakda. Yaa woto la Wẽnnaam dat tɩ f maane. (Koloos-rãmbã 3:20) Fo sã n sɩd tũ bũmb nins f roagdbã sẽn datã, f vɩɩmã na n yɩɩ noogo. A Karen yeelame: “M sã n maan m roagdbã sẽn datã, m zu-loeesã pa waoog ye. B zoe n monga b mens bũmb wʋsg mam yĩnga. Dẽnd ma-me tog n maana b sẽn datã tɩ b sũur yɩ noogo.” Bũmb ka be n tõe n kɩt tɩ mo-yõs sa, n yɩɩd f sẽn na n yɩ sakd ye.

  Ad Biiblã sẽn yete: “Raad sã n kae bugum kiidame.”—Yel-bũnã 26:20.

Ad yam: F sã n getẽ tɩ yɩl n sõs ne f roagdbã yaa toogo, gʋls-b lɛtre, bɩ mesaaze. A Alyssa yeelame tɩ yẽ yamã sã n pa be goam daare, yaa woto la a maanda. Sõngd-a lame t’a togs a sẽn tagsde, n da wa yeel bɩ n maan bũmb sẽn na n sãam a roagdbã sũur ye.”