Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Zeezi vɩɩmã sẽn sɩng wakat ninga, a sẽn maan la a sẽn na n wa maane

A Zeezi vɩɩmã sẽn sɩng wakat ninga, a sẽn maan la a sẽn na n wa maane

A Zeezi naamã na n waa ne laafɩ wakat fãa yĩnga.