Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Yɩɩll 120: Kelg la f sake, n paam barka

Yɩɩll 120: Kelg la f sake, n paam barka

D sã n yɩɩndẽ, d tõe n yɩ a Zeova zoa. Naag a Kalɛɛb ne a Sofɩa n yɩɩle. Yɩɩllã gomda bark ning d sẽn na n paame, d sã n sakd a Zeova.