Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã lebgdba

A Elias Hutter: A yiisa Biibl-dãmb ne ebre

A Elias Hutter sẽn yaa bãngd sẽn zĩnd pĩndã yiisa Biibl-dãmb a yiib ne ebre tɩ yaa sõma hal wʋsgo.