Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kibay Biiblã zugu

Neb n bao n na n kɩt tɩ Biiblã menem fasɩ

Tũudum la politik taoor dãmb wʋsg n maan b sẽn tõe fãa sẽn na yɩl tɩ nebã ra tall b toorẽ Biible, b ra lebg-a, la b ra yiis Biibl-dãmb me ye. La b pa tõog ye..

Bõe n wilgd tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam sebre?

Biiblã sã n yaa Wẽnnaam sebre, dẽnd a pa wa sɛb a taabã ye.

Neb n bao n na n toeem Biiblã goamã

Neb n bao n na n toeem Biiblã goamã. La bõe n sõng tɩ b bãng zĩis nins b sẽn toeemã?