Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã sɛb b sẽn da gʋls ne nusi

Pĩnd wẽndẽ seb-pindem b sẽn “pilgi”

Yʋʋmd 1970 wã, tẽn-vaeesdb n buk seb-pindem bugum sẽn dɩ n kelle, Ɛngedi, Israyɛll soolmẽ wã. B tõog n ‘pilg-a-la’ ne ordinatɛɛr maasem. Bõe la b bãng-yã?

Biibl-kʋdã pa sãam zãng ye

Yɩɩ papiris la gãnd zug la Biiblã gʋlsdbã ra wae n gʋlsd Biiblã. Sẽn ges-b Biiblã n lebs n gʋlsã me wʋsg gʋlsa papiris la gãnd zugu. Bõe n kɩt tɩ Biibl-kʋdã b sẽn ges n lebs n gʋls ne nugã wʋsg ket hal ne rũndã?