Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Zĩis nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã kart-rãmba

Zĩis nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã kart-rãmba

Zĩis nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã kart-rãmb n be « Voyez le bon pays » sebrã pʋgẽ, tɩ y tõe n tũnug ne n zãms Biiblã neere. Biiblã pʋgẽ, b gomda tẽns la zĩis ka tɛk yelle. Seb-kãnga tõe n sõngame tɩ Biiblã kareng la a zãmsg maneg n tall yamleoog ne-yã. Na n sõng-y lame tɩ y tõog n mams yɛl kẽer sẽn zĩnd tɩ Biiblã gomd b yellã y yamẽ. Na n sõng-y lame me tɩ y wʋm zĩis kẽer sẽn da yaa to-to wã sẽn kɩt tɩ Biiblã kibay kẽer baas to-to wã võore.

« Voyez le bon pays » sebrã pida ne kart-rãmb la taablo-rãmb sẽn maan ne kulɛɛr toor-toore, sẽn wilgd zĩis toor-toor yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ. Bũmb a taab me n be a pʋgẽ, tɩ rẽ fãa na n sõng-y tɩ Biiblã zãmsg tall yamleoogo.

Sebrã na n sõng-y lame tɩ y

  • yã tẽns nins a Abrahaam, a Izaak la Zakoob sẽn gilgã

  • mams sor ning Israyɛll nebã sẽn dɩke, b sẽn wa yi Ezɩpt n dabd kãabg tẽngẽ wã y yamẽ

  • yã zĩig ning Israyɛll soolmã sẽn da be wã la b bɛɛbã tẽns sẽn da beẽ wã

  • yã tẽns nins a Zeezi sẽn gilg n moon koɛɛgã

  • yã soolem nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ yalem sẽn da ta zĩig ninga, wala makre, Babilon, Gɛrɛse, la Rom

Y tõe n kẽe Watchtower SƐB VAEESG ZĨIGA sẽn be sɩt-kãnga zugã n paam sebrã.