Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Video-rãmba: Sogsg Biiblã sẽn leokde

Video-koees kãensã pʋsẽ, b gomda sogsg Biiblã sẽn leokd yelle. Wala makre: Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam naan tẽngã? Ned sã n ki, a le mii bũmb bɩ? la Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ namsgã beẽ?

Wẽnnaam tara yʋʋr bɩ?

Wẽnnaam tara naam yʋy wʋsgo. Wala makre Sẽn-tõe-a-fãa, Naandã la Zu-soaba. La a yʋ-peellã bee sẽn ta naoor 7 000 pĩnd wẽndẽ Biibl-dãmbã pʋsẽ.

Ãnd n so Biiblã?

Sẽn yaa neb n gʋls Biiblã, segdame tɩ b bool-a tɩ Wẽnnaam goam sɩda? Ãnd goam n be Biiblã pʋgẽ?

Bõe n wilgd tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam sebre?

Biiblã sã n yaa Wẽnnaam sebre, dẽnd a pa wa sɛb a taabã ye.

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam naan tẽngã?

Tẽngã pida ne bõn-neeb buud toor-toore. A zãrmã ne wĩntoogã kell n zemsa kɛpɩ, t’a sẽn yilimd tʋʋl-tʋʋl to-to wã me zemse. Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam tʋm woto fãa n na n maan tẽngã?

Ned sã n ki, a le mii bũmb bɩ?

Biiblã yetame tɩ wakat n wat tɩ Wẽnnaam na n vʋʋg neb wʋsgo, tɩ b yik n bas kũum, wa sẽn yɩ to-to ne a Lazaarã.

Bõe yĩng t’a Zeezi ki?

Biiblã wilgdame t’a Zeezi sẽn ki wã tara yõod wʋsgo. A kũumã yõod ne tõnd yaa bõe?

Wẽnnaam Rĩungã yaa bõe?

A Zeezi koe-moonegã sasa, a ra gomda Wẽnnaam Rĩungã yell n yɩɩd bũmb a taabã. Sẽn na maan yʋʋm kobs masã, a karen-biisã pʋʋsdame n kotẽ tɩ Rĩung-kãng wa

Wẽnnaam datame tɩ d tũnugd ne bõn-naands n pʋʋsd-a bɩ?

B tõe n sõng-d lame tɩ d paam Wẽnnaam d sẽn pa ne wã zood bɩ?