Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Sebr sẽn wɛgsd bũmb toor-toor yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ

Sebr sẽn wɛgsd bũmb toor-toor yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ

Étude perspicace des Écritures sebrã pʋgẽ, b wɛgsda bũmb toor-toor yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ, tɩ tõe n sõng-y tɩ y wʋm bõn-kãens võor sõma. Yaa sebr sẽn tõe n sɩd sõng-y tɩ y zãms Biiblã neere. Sebrã pʋgẽ, b gomda bũmb toor-toor bãmb kobs yelle, wala makre:

  • neba

  • zĩisi

  • tɩɩs la moodo

  • rũmsi

  • yel-kãsems sẽn zĩndi

  • v● Biiblã goam

  • zʋg-sõma

  • buud-goam nins pʋsẽ b sẽn da gʋls Biiblã gom-biis kẽere

  • Biiblã sebr fãa

Y tõe n kẽe Watchtower SƐB VAEESG ZĨIGA ne farendã n paam seb-kãnga, pa rẽ bɩ n telesarz a babs a yiibã.