Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã vɛrse, daarã yĩnga

Biiblã vɛrse, daarã yĩnga

D vaees Gʋls-sõamyã daar fãa sebrã pʋgẽ, y na n yãa daar fãa ne a vɛrse, la b sẽn wɛgs-a. Seb-kãngã tõe n sõng-y lame tɩ daar fãa bɩ y tar Biiblã goam y yamẽ, tɩ kengd y raoodo.

Sẽn yaa wakat ning fãa la y yãk daarã pʋgẽ n karem daar vɛrse wã, yaa sõma. La neb wʋsg mikame tɩ b sã n maand-a yibeoog fãa la sõma n yɩɩda. Rẽ, b tõogd n bʋgsa bũmb ning b sẽn karmã zug daarã tõre. Yãmb ne y zakã rãmb sã n naagd taab n karemd daarã vɛrse, na n naf-y-la wʋsgo.

Y tõe n paama daar vɛrse wã Watchtower SƐB VAEESG ZĨIGA n karme, wall y kẽ tõnd sɩtã pʋgẽ n telesarz yʋʋmdã tõr rẽnd ne forma PDF. Rẽ ne b sẽn ẽnpirim a soabã fãa yaa a ye.