Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã sɛb sẽn gomd bũmb nins yellã

Video-koees kãensã gomda Biiblã sɛbã yelle, n wilgd b sẽn gʋls sebr fãa zĩig ninga, ned ning sẽn gʋls sebrã, la sebrã sẽn gomd bũmb ning yell takɩ. Y sã wa zãmsd Biiblã bɩ n karemd-a, bɩ y tũnug ne video-kãensã tɩ sõng-y tɩ y maneg n wʋm yɛlã võor n paase.

Ɛsdraas sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

A Zeova pidsa a pʋlengã n yiis a nin-buiidã yembd Babilonde, la a sõng tɩ b lebs n lugl tũudum hakɩɩkã Zeruzalɛm.

Neemi sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Neemi sebrã pʋgẽ, sagls n be be, rũndã-rũndã wẽn-sakdbã fãa yĩnga.

Ɛstɛɛr sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Yɛl nins sẽn maan a Ɛstɛɛr wakatẽ wã na n kɩtame tɩ y maneg n kɩs sɩd tɩ baa rũndã-​rũndã, Wẽnnaam a Zeova tõe n fãaga a nin-buiidã sẽn yaa yell ning fãa.

Zoob sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Neb nins fãa sẽn nong a Zeova wã na n paama namsgo. A Zoob kibarã sõngdame tɩ d kɩs sɩd tɩ d tõe n kell n saka a Zeova la d teel a naam sẽn ka to wã.

Yɩɩn-sõamyã sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Yɩɩn-sõamyã sebrã wilgdame t’a Zeova bal n tar sor n yɩ ãndũniyã fãa naaba. A goamã belsda neb nins sẽn nong a Zeova wã, la wilgdẽ tɩ ne Mesi wã maasem, a Zeova na n kɩtame tɩ tẽngã lebg arzãna.

Yel-bũn sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Y tõe n paama sagls sẽn yit Wẽnnaam nengẽ, sẽn tõe n sõng-y bũmb fãa pʋgẽ, yaa tʋʋmã wɛɛngẽ, tɩ yaa zakã vɩɩm pʋgẽ.

Koɛɛg Soab sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Rĩm a Salmo goma yɛl sẽn sɩd tar yõod vɩɩmã pʋgẽ, n mak rẽ ne bũmb nins sẽn tõe n kɩt tɩ d pa paam yam ning sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã.

Salmo yɩɩla sebr sẽn gomd bũmb ning yelle

B maka nonglem hakɩɩk ning sẽn da be Sulamit poakã ne pe-kɩɩmã sʋkã ne a ‘Zeova bugum.’ Bõe yĩnga?

Ezayi sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Bãngr-goam nins sẽn be Ezayi sebrã pʋgẽ wã tõe n kɩtame tɩ d kɩs sɩd t’a Zeova yaa Wẽnnaam sẽn pidsd a pʋlemse, la sẽn fãagd tõndo.

Zeremi sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

A Zeremi kell n yɩɩ no-rɛɛs n tʋm tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn da kõ-a wã, baa ne sẽn da pa nana wã. Tags-y n ges-y a mak-sõngã sẽn tõe n naf kiris-nebã to-to rũndã-rũndã.

Wiisg sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Yaa no-rɛɛs a Zeremi n gʋls Wiisg sebrã. Sebrã gomda sũ-sãoong neb sẽn wilg Zerizalɛm sãoongã wɛɛngẽ, la a wilgd me tɩ ned sã n tek yam, a paamdame tɩ Wẽnnaam zoe a nimbãanega.

Ezekɩyɛll sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

A Ezekɩyɛll talla raood la sik-m-meng n tõog n tʋm Wẽnnaam tʋʋmda, baa ne sẽn pa yɩ nana wã. Tõnd me tõe n dɩka a togs-n-taar rũndã-rũndã.

Dãniyɛll sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

A Dãniyɛll ne a zo-rãmbã kell n maana sɩd ne a Zeova b zu-loees fãa pʋgẽ. B mak-sõngã, la sebrã bãngr-goamã sẽn pidsd to-to wã tõe n nafa tõnd sẽn vɩ sãabã wakatã.

Ooze sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Ooze sebrã tara sagls sẽn tar yõod ne tõnd rũndã-rũndã. A sõngda tõnd tɩ d bãng tɩ ned sã n tek yam, a Zeova zoeta a nimbãanega. A leb n wilgda a Zeova sẽn dat tɩ d tũ-a to-to.

Zowɛll sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

No-rɛɛs a Zowɛll goma a Zeova ra-kãsengã yelle, la a wilg nebã sẽn tõe n maan bũmb ning n paam n põse. Tara yõod wʋsgo ne tõndo, bala yaa yõor yelle.

Amoos sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

A Zeova kõo a Amoos sẽn da yaa sik-m-meng soabã tʋʋmd sẽn tar yõodo. Yam bʋg la d tõe n dɩk a Amoos kibarã pʋgẽ?

Abdyaas sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Abdyaas sebrã n yaa koɛɛg n yɩɩd Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã, bɩ kãab-kʋdgã pʋgẽ. A wilgdame t’a Zeova n tar sor n na n yɩ ãndũniyã fãa Naaba.

Zonaas sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

No-rɛɛsã saka remsgo, a pidsa tʋʋmdã, a bãnga nonglem la nimbãan-zoeer sẽn yaa soaba. A kibarã tõe n nafa tõndo.

Miise sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Bãngr-gomd kãngã a Zeova sẽn vẽneg a Miise t’a togsã tõe n kẽnga d raoodo, la sõngd tɩ d bãng t’a Zeova ratame tɩ d maan sẽn yaa sõama, la ra yɩɩg d pãng ye.

Nahum sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Bãngr-gomdã kõta tõnd bas-m-yam t’a Zeova pidsda a goamã wakat fãa, la t’a belsda neb nins fãa sẽn baood laafɩ la fãagr ne a Rĩungã maasmã.

Habakuk sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

D tõe n kɩsa sɩd wakat fãa t’a Zeova mii a sẽn tõe n fãag a nin-buiidã to-to, la sẽn yaa wakat ning takɩ.

Sofoni sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Bõe yĩng tɩ d segd n gũus n da wa tagsdẽ t’a Zeova raarã pa na n tol n wa?

Aaze sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle.

Yaa sebr sẽn sõngd tõnd tɩ d bãng tɩ d segd n lʋɩɩsa Wẽnnaam tũudmã yɛl taoore, n yɩɩd tõnd mengã raabo.

Zakari sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Sebrã bãngr-goamã wʋsg kenga Wẽnnaam nin-buiidã raood pĩnd wẽndẽ wã. Bãngr-goam kãensã ket n sõngda tõnd rũndã-rũndã tɩ d kɩs sɩd t’a Zeova teend-d lame.

Matye sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Bũmb nins y sẽn na n bãng Matye sebrã wɛɛngẽ wã na n yɩ-y-la noogo. A Matye sebrã n yaa pipi, evãnzill-dãmbã sʋka.

Mark sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Mark sebrã n yaa koɛɛg n yɩɩd evãnzill-dãmb a taabã sʋka. A Mark sẽn togs bũmb ninsã sõngda tõnd tɩ d bãng bũmb nins a Zeezi sẽn yaa Wẽnnaam Rĩungã Rĩma sẽn na n wa maanã.

Luk sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Kiba-bʋs n be a Luk evãnzillã pʋgẽ tɩ pa be evãnzill-dãmb a taabã pʋsẽ?

Zã sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

A Zã goma a Zeezi nonglmã ne ãdem-biisã yelle, a mak-sõngã sik-m-mengã wɛɛngẽ, la a sẽn yaa Mesi wã, rat n yeel tɩ Wẽnnaam Rĩungã Rĩmã.

Tʋʋm sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Pipi kiris-nebã moona koɛɛgã ne raoodo, n na n sõng buud fãa neb tɩ b lebg a Zeezi karen-biisi. Tʋʋm sebrã tõe n sõng-y lame tɩ y paam yẽesem n paas koe-moonegã pʋgẽ.

Rom dãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Rom dãmb sebrã sõngda tõnd tɩ d bãng t’a Zeova pa tũusd neb ye. Leb n wilgda d sẽn segd n tẽ a Zeezi Kiristã võore.

Pipi Korẽnt rãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

A Poll lɛtrã pʋgẽ, a goma zems-n-taare, yel-manesem sẽn yaa sõma, nonglem hakɩɩka, la d sẽn segd n tẽ kũum vʋʋgrã yelle.

Yiib Korẽnt rãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

A Zeova sẽn yaa ‘belsg fãa Wẽnnaamã’ sõngda a nin-buiidã, la a belsd-ba.

Galat rãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

A Poll sẽn gʋls lɛtr ning n tool Galat rãmbã n gom bũmb ning yellã ket n tar yõod rũndã-rũndã, wa a gʋlsgã wakatã. Tõe n sõnga kiris-neb hakɩɩkã tɩ b kell n maan sɩd ne Wẽnnaam.

Efɛɛz rãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Efɛɛz rãmb sebrã gomda Wẽnnaam sẽn na n tũnug ne a Zeezi Kirist n kɩt tɩ laafɩ zĩnd dũniyã zugã yelle.

Filip rãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

D sã n yals kãn-kãe makr taoore, tõe n sõnga neb a taabã me tɩ b yals kãn-kãe makr taoore.

Kolos rãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

D sã n tũud d sẽn zãms bũmb ninsã, n sakd n kõt taab sugri, la d sakd a Zeezi naamã la a zu-sobendã, d na n taa a Zeova yam.

Pipi Tesalonik rãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

D segd n gũusame tɩ baa fʋɩ ra wa koms d tẽebã, n ‘mak bũmb fãa n gese,’ n ‘pʋʋsd wakat fãa,’ la d kengd taab raoodo.

Yiibẽ Tesalonik rãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Neb n da tar tagsg sẽn pa zems a Zeova daarã waoong wɛɛngẽ t’a Poll remse, la a sagl a tẽed-n-taasã tɩ b yals kãn-kãe tẽebã pʋgẽ.

Pipi Tɩmote sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa pipi Tɩmote sebrã n na n wilg yɛlã sẽn tog n sigl to-to tigingã pʋgẽ, la a keoog nebã ne zãmsg sẽn pa sɩdã, la ligdã nonglem.

Yiibẽ Tɩmote sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

A Poll sagla a Tɩmote t’a tʋm koe-moonegã tʋʋmd sõma.

Tɩt sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

A Poll sẽn gʋls lɛtr ning n tool a Tɩtã pʋgẽ, a goma zu-loees kẽer sẽn da be Kɛrɛt tigimsã pʋsẽ yelle, la a wilg zʋg-sõma nins saam-biig sẽn dat n lebg kãsem-soab sẽn segd n deng n bɩɩsã.

Filemo sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Yaa lɛtr sẽn yaa koɛɛga, la a goamã yaool n tara pãnga. A sõngdame tɩ d bãng tɩ d segd n bɩɩsa sik-m-menga, maan-neere, la d yɩ sug-kõtba.

Ebre-rãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Kirist tũudmã yẽbga bũmb yõod sẽn yɩɩd wẽnd-dot la rũms maand hal zĩig sẽn zãre.

Zak sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

A Zak rɩka makr buud toor-toor n na n kõ kiris-nebã sagls sẽn tar yõod wʋsgo.