Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã koɛɛgã b sẽn kʋmse

Biiblã koɛɛgã b sẽn kʋmse

Hal pĩnd n tãag masã, Biiblã n yaa sebr ning b sẽn yiisd n tɩ yɩɩdã. Neb wʋsg nonga a goamã. La tõe tɩ y sokda y meng yaa: ‘Bõe koɛɛg n be seb-kãnga neb wʋsg sẽn mi wã pʋgẽ?’

La Bible : quel est son message ? sebrã pʋgẽ, b kʋmsa Biiblã koɛɛgã, tɩ tõe n sõng-y tɩ y bãng tɩ Biiblã sɛbã fãa tara gom-zu-yɛnga. B kʋmsa Biiblã sẽn yet bũmb ningã, sẽn sɩng ne Sɩngr sebrã sẽn gomd naanegã yellã, n tɩ tãag Vẽnegr sebrã sẽn gomd beoog-daarã sẽn na n yɩ sõma to-to wã yellã. Desẽ me la b maan-yã, sẽn wilgd yel-kãsems nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã sẽn zĩnd wakat ninsã pʋgdg-pʋgdga, n paas fot-neeb la sogsg y sẽn tõe n tik n bʋgse, bɩ n sõse.

Karm-y La Bible : quel est son message? sebrã ne farendã sɩt-kãnga zugu.