Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã zãmsg yĩnga

Telesarz-y seb-kãngã, n naag-a ne Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã n zãmse. Na n sõng-y lame tɩ y wʋm Biiblã sẽn yet bũmb ninsã võor sõma, la y tõog n wilg y sẽn tẽed bũmb ninsã.

Yãmb sẽn datã nan pa be ne buud-gom-kãngã ye