Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã zãmsg yĩnga

Bũmb nins fãa sẽn be ka wã bee yamleoogo, n tõe n sõng yãmb tɩ y zãmsd Biiblã bilf-bilfu, hal tɩ naf-yã.

Video-rãmba, Biiblã zãmsg yĩnga

Biiblã sɛb sẽn gomd bũmb nins yellã

Video-koees sẽn wilg b sẽn gʋls Biiblã sebr fãa zĩig ninga, la sẽn yaa ned ning n gʋls-a.

Video-rãmb sẽn leokd sogsg sẽn tik Biiblã

Video-koees sẽn leokd sogsg kẽer sẽn tik Biiblã.

Sɛb toor-toore, Biiblã zãmsg yĩnga

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Bao-y n bãng-y Biiblã sẽn yet bũmb ning Wẽnnaam la a Zeezi zugu, zak pʋgẽ vɩɩmã wɛɛngẽ, nebã sẽn namsdã wɛɛngẽ la bũmb a taaba.

Sɛb vaeesg zĩiga (ouvre une nouvelle fenêtre)

Tũnug-y ne sɛb a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisi, n bãng Biiblã sẽn yet yɛl toor-toor zugu.

Paam-y tɩ ned zãmsd-y Biiblã

Zãms ned Biiblã rat n yeelame tɩ bõe?

Bao-y n bãng-y sogsg kẽer leoor nebã sẽn sokd tõnd sẽn zãmsd nebã Biiblã to-to wã zugu.

Kos-y tɩ b wa zãms-y Biiblã

Y tõe n paamame tɩ b wat n zãmsd-y Biiblã zaalem, sasa la zĩig ning y sẽn date.