Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Zeova Kaset rãmbã tigissi

Y tõe n paama kibay tõnd tigissã wɛɛngẽ. Y leb n tõe bao n bãnga d tigsg zĩig sẽn pẽ yãmba.

 

Koeese, koronavirisã (COVID-19) yĩnga: Bã-longdgã yĩnga, d maanda d tigissã ne videokõnferãns maasem. Y sã n dat n bãng y sẽn tõe n maan to-to n paam n naag n maan tigissã bɩ y sok a Zeova Kaset soaba, wall y kilik tẽngrã.

Bao-y zĩig sẽn pẽ yãmba (ouvre une nouvelle fenêtre)

Bõe la d maand d tigissã sasa?

Semen fãa, a Zeova Kaset rãmbã tigimda taab naoor a yiibu, n waoogd Wẽnnaam. (Hebre dãmba 10:⁠24, 25) Ned buud fãa tõe n waa tigsgã. Tigsgã sasa d zãmsda Biiblã, la d baood n bãngd d sẽn tõe n tũ saglsã to-to.

Tõnd tigissã tara babs kɛlgdbã sẽn tõe n kẽes b toogo, tɩ yaa wa lekollẽ. Tigissã sɩngda ne yɩɩll la pʋʋsgo, n baasd ne yɩɩll la pʋʋsg me.

Pa a Zeova Kaset rãmbã bal n tõe n kẽng tigis-kãensã ye. Ned buud fãa tõe n waame. Kõomã yaa zaalem. B pa na n pɩʋʋg ne lepr tɩ y ning ligd ye.