Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Filmã reng-n-lɛmbga: A Zoziyaas kibarã: D nong a Zeova, la d kisg sẽn yaa wẽnga

Filmã reng-n-lɛmbga: A Zoziyaas kibarã: D nong a Zeova, la d kisg sẽn yaa wẽnga

Rĩm a Zoziyaas sẽn dog buud ningã pʋgẽ wã ra basa a Zeova tũubu. A Zoziyaas ra segd n yãka a sã n na n basame tɩ nin-buiidã ket n pʋʋsd wẽn-naandse, wall a sã n na n sõng-b lame tɩ b tũ a Zeova wa sẽn segdã.