Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y gom-zu-bi wã zĩigẽ

A Zeova Kaset rãmbã

Moore

Wa-y d rasem a tãab tigis-kãsengã

Wa-y d rasem a tãab tigis-kãsengã

Neb wʋsg sũy sãamame. La Biiblã sagend-d lame tɩ d ra koms raood ye. A Zeova Kaset rãmbã roandã rasem a tãab tigis-kãsengã na n sõnga nebã tɩ b bãng b sẽn tõe n maan to-to n paam vɩ-noog masã menga, la b ning b yamẽ tɩ manegr n wate.