Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Zeova Kaset rãmbã yʋʋmd-yʋʋmd tigissi

Yʋʋmd fãa, a Zeova Kaset rãmbã tara tigis-kãsems a tãabo. Y tõe n paama kibay d yʋʋmd-yʋʋmd tigis-kãensã wɛɛngẽ.

 

Bao-y zĩig sẽn pẽ yãmba