Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

TẼEBÃ KÕTA PÃNGA!

A Zeova Kaset rãmbã yʋʋmd 2021 rasem a tãab tigis-kãsengã

D kot-y lame tɩ y ges a Zeova Kaset rãmbã rõandã rasem a tãab tigis-kãsengã. Koronavirisã (KOVIID-19) bã-longdgã yĩnga, b na n ninga tigis-kãsengã sõssã jw.org pʋgẽ. B na n ninga sõssã bilf-bilf sɩtã zug sẽoog kiuugã la sa-sik kiuugã pʋgẽ.

D SẼN NA N PAAME

  • Arzũmã: Y na n bãnga bũmb ning sẽn kɩt tɩ d segd n tẽ tɩ Wẽnnaam beeme, t’a Gomdã yaa sɩda, t’a noyã ne a saglsã sõmblem ka to, la t’a nonga tõndã. Y na n yãame tɩ Wẽnnaam bõn-naands toor-toorã sõngda tõnd tɩ d maneg n tẽ bũmb nins a sẽn pʋlmã.

  • Sibrã: Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã ket n moond koɛɛgã? Y na n yãa koɛɛg ning b sẽn taasdã sẽn sõngd nebã to-to dũniyã gill zugu.

  • Hatã: “Koe-noogã” yaa bõe? (Mark 1:14, 15)

    D tõe n tẽe koe-noogã bɩ? Y na n paama sõsg sẽn tik Biiblã zug n kelge, n paam sogsg a yiibã leoore. Ad sõsgã gom-zugu: “Tẽ-y koe-noogã.”

  • Video-wok sẽn tik Biiblã kibar zugu: Neb wʋsg nonga no-rɛɛs a Dãniyɛll kibarã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã. Sibrã la hatã, y na n paam n gesa video-wok sẽn tik Biiblã kiba-kãng zugu. A Dãniyɛll paama makre, b nams-a lame, la b yaal-a. Y sã n wa get video wã, bɩ y gũus n ges a manesem sẽn yɩ to-to rẽ fãa pʋgẽ.

PA YAOOD N KẼ YE

Ges-y tigis-kãsengã video-rãmba