Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Gũusg Gasgã: B sɩnga a yiisg yʋʋmd 1879

Gũusg Gasgã: B sɩnga a yiisg yʋʋmd 1879

Ges-y Gũusg Gasgã sẽn yaa sebr ning b sẽn yiisd n yɩɩd sɛb a taabã dũniyã gill zugã sẽn tall toeeng to-to, sẽn sɩng ne yʋʋmd 1879 n tãag rũndã.