Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biibl goam võor wʋmb sẽn yaa nana

B yiisa Gʋls-sõamyã: Matiye-Vẽnegre—Dũni-paalgã lebgre ne Moore

Biibl goam võor wʋmb sẽn yaa nana

“YÃMB sã n tẽed tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam gomd a sẽn taas ninsaalbã, rat n yeelame tɩ y tẽedame tɩ Wẽnnaam gomda ne tõndo. . . . Yãmb tũudmã sã n tara pãng y vɩɩmã nens fãa pʋsẽ, rẽnd Biiblã goamã segd n yɩɩ goam võor wʋmb sẽn yaa nana.” Yaa woto la bãngd a Alan Duthie yeel a sebr a ye (Bible Translations and How to Choose Between Them) pʋgẽ.

Neb nins sẽn nong Wẽnnaam Gomdã sakd n deega rẽ ne b sũy fãa. B kɩsa sɩd tɩ “Gʋls-sõamyã tõr yaa Wẽnnaam n vẽneg tɩ b gʋlse, la a yõodã yaa zãms neda, wilg ned a kongre, rems yɛla, kibl ned ne tɩrlem.” (2 Tɩmote 3:16) Biiblã pa seb-kʋdr bal ye. A “vɩɩme, la a tara pãnga,” n wilgd rũndã-rũndã zu-loeesã tɩɩm meng-menga. (Ebre-rãmbã 4:12) La sẽn na yɩl tɩ neb nins sẽn karemd seb-kãngã sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã tõog n wʋm a võor la b tũ a saglsã, a goamã segd n yɩɩ goam võor wʋmb sẽn yaa nana.

Rẽ n so tɩ neb nins sẽn nong Wẽnnaam Gomdã sũy yɩ noog ne b sẽn yiis Gʋls-sõamyã: Matiye-Vẽnegre—Dũni-paalgã lebgre ne Moorã. Yɩɩ yʋʋmd 2018, yʋʋm-sar kiuug rasem a 9 wã daar la a Zeova Kaset rãmbã yiis Biibl-kãnga. A goamã zemsa d sẽn gomd Moorã to-to rũndã-rũndã wã. Biibl-kãng lebgrã yaa takɩ n yɩɩd Moorã Biibl-dãmb nins sẽn deng-a wã, tɩ kɩt tɩ f tõe n tall-a n zãms Biiblã n wʋm a võor sõma n yɩɩd pĩndã. La tõe tɩ yãmb sokda y menga: Yaa ãnda rãmb n lebg Biibl-kãngã sẽn yaa sõma woto wã?

Lɛbgdb sẽn bao Wẽnnaam waoogre

Baa Gʋls-sõamyã — Dũni-paalgã lebgrã sã n yaa paall ne neb nins sẽn gomd Moorã, sɩd-sɩda, a sɩng n bee hal yʋʋmd 1950 wã. Yʋʋm-kãnga, Watch Tower Bible and Tract Society wã yiis-a-la ne ãngilindi. Watch Tower Bible and Tract Society wã yaa siglg b sẽn lugl Biiblã yiisg yĩng t’a tʋmd dũniyã gill zugu. A sɩnga Biibl-dãmb yiisg hal sẽn kaoos wʋsgo. Yʋʋmd 1950 bõn-bɩʋʋng kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã yeelame: “Rap nins sẽn be Dũni-paalgã lebgrã Biiblã lebgr sull pʋgẽ wã wilga b raabã . . . n yeel tɩ b pa rat tɩ nebã bãng b yʋyã, la b paas tɩ b pa rat tɩ b wilg bãmb yʋyã b sẽn ket vɩ sasa wall b kũum poor ye. Biiblã lɛbgdb raabã yaa tɩ Wẽnnaam ning sẽn vɩ wã sẽn yaa Wẽnnaam sɩd-sɩdã yʋʋrã paam waoogre.”

Gʋls-sõamyã — Dũni-paalgã lebgrã tõrã yii seb-yɛng pʋgẽ yʋʋmd 1961. Baa d sẽn pa mi Biibl-kãng lɛbgdbã yʋy hal n tãag rũndã wã, d tõe n kɩsa sɩd tɩ b ra tara yam-sõngo, la tɩ b ra tũuda Wẽnnaam ne b sũy fãa. Ãngilindã Dũni-paalgã lebgr ning sẽn yi yʋʋmd 2013 wã sɩngr-goamã pʋgẽ, b yeelame: “Tõnd sẽn mi tɩ Biiblã koɛɛgã tara yõod wʋsgã yĩnga, d sɩnga a goamã lebs n manegã ne waoogr wʋsgo. D miime tɩ yaa tɩlɛ tɩ d modg wʋsg t’a goamã yɩ takɩ. . . . Tõnd sẽn da rat yaa d yiis Biibl lebgr sẽn zems kɛpɩ ne pipi Biibl-dãmbã goamã, t’a goamã võor wʋmb yaa nana, t’a karengã me yaa nana.”

Hal n tãag rũndã, yaa Dũni-paalgã lebgrã tõr wall a pʋɩ-sʋk bãmb milyõ 228 la zak la b yiis dũniyã gill zug ne buud-goam 174. Bõe la a karemdb wʋsg yã-yã?

Biiblã lebgr sẽn waoogd Wẽnnaam yʋʋrã

A Zeezi wilga a karen-biisã b sẽn segd n pʋʋs to-to, n yeele: “Tõnd Ba sẽn be saasẽ, bɩ yãmb yʋʋr paam waoogre.” (Matiye 6:9) Biiblã pʋgẽ, b boola Wẽnnaam yʋ-peellã sẽn yaa Zeova wã na maan naoor 7 000. (Yikri 3:15; Yɩɩn-sõamyã 83:18) A Zeezi tʋm-tʋmdbã kũum poore, kiris-nebã rɩka Zʋɩf-rãmb wʋsg togs-n-taare, n bas Wẽnnaam yʋʋrã pʋdbo. (Tʋʋmã 20:29, 30; 1 Tɩmote 4:1) Neb nins sẽn da get Biiblã babg ning sẽn da gʋls ne Gɛrkã n lebsd n gʋlsdẽ wã sɩngame n ledgd Wẽnnaam yʋ-peellã sẽn yaa Zeova wã ne gom-biis sẽn yaa “Zu-soaba,” la “Wẽnnaam.”

Dũni-paalgã lebgrã kɩtame tɩ neb milyõ-rãmb tõe n karem Biiblã, la b yã Wẽnnaam yʋʋrã b buud-gomdã pʋgẽ

Dũni-paalgã lebgrã Biiblã lebgr sullã neb lebs n ninga a Zeova yʋʋrã Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne Gɛrkã * pʋgẽ naoor 237. B pa zagem b zug n maan dẽ ye. Yaa b sẽn maag b yĩns n maan vaeesg yĩnga. Wala makre, Luk 4:18 lebs n togsa goam nins sẽn be Ezayi 61:1 pʋgẽ wã. Ebre wã pipi Biibl-dãmbã pʋsẽ, a Zeova yʋʋrã bee Ezayi sebrã vɛrse-kãng pʋgẽ. Rẽ n so tɩ Dũni-paalgã lebgrã pʋgẽ, Luk 4:18 yetẽ yaa: “A Zeova vʋʋsem sõngã bee mam zugu. Bala, b yãka maam tɩ m moon koe-noog naong rãmbã.”

B sẽn maan woto wã sõngdame tɩ karemdbã ne welgr ning sẽn be Wẽnnaam a Zeova ne a Zeezi Kirist sẽn yaa a Bi-ribl sẽn-ka-to wã sʋka. Wala makre, Biibl-dãmb wʋsg pʋsẽ, Matiye 22:44 yetame: “Zu-soabã yeela mam Zu-soabã.” (Wẽnnaam Sebre, 2014) La yaa ãnda n gomd ne a to? Sɩd-sɩda, yaa Yɩɩn-sõamyã 110:1 wã goam la b sẽn lebs n togs vɛrse-kãngã pʋgẽ wã. Ebre wã pipi Biibl-dãmbã pʋsẽ, Wẽnnaam yʋʋrã bee be. Rẽ n so tɩ Dũni-paalgã lebgrã pʋgẽ, Matiye 22:44 yetẽ: “A Zeova yeela mam Zu-soabã.” Bao n bãng welgr ning sẽn be Wẽnnaam a Zeova ne a Bi-riblã sʋkã pa reem yell ye. (Mark 13:32; Zã 8:17, 18; 14:28) Rẽ yaa tɩlɛ sẽn na yɩl n paam fãagre. Tʋʋm 2:21 yetame: “Ned ning fãa sẽn pʋʋsd ne a Zeova yʋʋrã na n paama fãagre.”

Biiblã lebgr sẽn yaa takɩ, t’a goamã võor wʋmb me yaa nana

Dũni-paalgã lebgrã lɛbgdbã modga wʋsg n lebg Gɛrkã pipi Biiblã tɩ yaa takɩ, la b maan b sẽn tõe fãa sẽn na yɩl t’a goamã zems nebã sẽn gomd to-to rũndã-rũndã wã. Wala makre, b modgame n lebg Gɛrkã gom-biisã tɩ zems kɛpɩ. Buud-goam wʋsg pʋsẽ, b sã n na n togs bũmbu, b tara b sẽn na n yeel to-to tɩ d miẽ tɩ yaa bũmb sẽn maan tɩ looge, sẽn maande, wall sẽn na n maane. Gɛrkã me tara b sẽn na n yeel to-to tɩ d miẽ tɩ yaa bũmb sẽn maan wakat bilf pʋgẽ, sẽn maan n sa, wall sẽn ket n maandẽ. D gom bũmb ning a Zeezi sẽn yeel tɩ be Matiye 6:33 wã yelle. Gɛrkã gom-bil ning b sẽn lebg tɩ “baoã” bilgda bũmb sẽn ket n maandẽ. Rẽ n so tɩ sẽn na yɩl n lebg a Zeezi goamã tɩ zemse, b yeelame: “Bɩ y rengd n baood Wẽnnaam Rĩungã ne b tɩrlmã wakat fãa, tɩ b na paas yãmb bõn-kãens fãa sẽn ketã.” Matiye 7:7 wã pʋgẽ me, b yeelame: “Bɩ y ket n kotẽ tɩ b na kõ-yã. Ket-y n gẽesd-y tɩ y na yã. Ket-y n kogsd-y kʋɩlengã tɩ b na pak n kõ-yã.”​—Rom dãmbã 1:32; 6:2; Galat rãmbã 5:15.

B modgda sẽn na yɩl tɩ nebã paam Wẽnnaam Gomdã dũniyã gill zugu

B sẽn yiis Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne Gɛrkã ne Moorã yaa sɩngr bala. B magdame n na n lebg Biiblã tõre. La rẽ yĩnga, karemdbã tõe n kɩsa sɩd tɩ Moorã Biiblã goamã na n yɩɩ takɩ, t’a võorã wʋmb me yaa nana wa ãngilindã Biiblã bɩ?

N-ye. Bala a Zeova Kaset rãmbã Siglgã taoor lʋɩtb Sull gesa Biiblã lebgr yell sõma. B yãka yam tɩ b sã n na n lebg Biiblã buud-gomd a to pʋgẽ, bɩ yɩ neb la b na n yãk tɩ b naag taab n tʋme. (Yel-bũnã 11:14) Rẽ kɩtame tɩ b lugl Biiblã lebgr sul tẽns wʋsg pʋsẽ dũniyã gill zugu. B lugla sull b sẽn boond tɩ Service d’assistance aux traducteurs tɩ be a Zeova Kaset rãmbã biru-kãsengẽ wã, t’a tʋʋmd yaa sõng Biiblã lɛbgdbã sul-kãense, n leokd b sogsgã, la a ges tɩ Dũni-paalgã lebgrã b sẽn yiisd ne buud-goam toor-toorã wõnd taaba. Sẽn paase, b maana Watchtower Translation System sẽn yaa tʋʋm-teoog sẽn be ordinatɛɛr-dãmb pʋsẽ tɩ sõngd Biiblã lɛbgdbã. Wala makre, tʋʋm-te-kãng wilgda b sẽn lebg Ebre wã ne Gɛrkã gom-bil fãa to-to ãngilindã Dũni-paalgã lebgrã pʋgẽ. Rẽ sõngda Biiblã lɛbgdb tɩ b tõe n bãng n yãk gom-biis sẽn zems b buudã goam pʋgẽ. La woto pa rat n yeel tɩ Biiblã lɛbgdbã pa le segd n modg ye. Baasgo, tʋʋm-teed nins sẽn be ordinatɛɛr-dãmbã pʋgẽ wã kɩtame tɩ b sẽn dat tɩ Biiblã lɛbgdbã maan bũmb ningã lebg nana. B ratame tɩ b lebg Dũni-paalgã lebgrã t’a yɩ takɩ, t’a goamã võorã wʋmb me yaa nana wa ãngilindã Dũni-paalgã lebgrã.

D kot-y lame tɩ y karem Gʋls-sõamyã: Matiye-Vẽnegre—Dũni-paalgã lebgrã y toor n gese. Y tõe n paam-a-la ẽntɛrnetã pʋgẽ wall JW Library wã pʋgẽ n karme. Y leb n tõe n kosa a Zeova Kaset rãmb nins sẽn be yãmb babgẽ wã tɩ b kõ-y Biiblã menga. Y na n yãa bũmb toor-toor sẽn na n yɩ-y noogo: A gʋls-biisã yaa neeb t’a kareng me be yamleoogo. Sebr fãa sɩngrẽ, b kʋmsda sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle, tɩ tõe n sõng-y tɩ y yã vɛrse-rãmb kẽer nana-nana. A leb n tara kart-rãmba, n paas vẽnegr toor-toore. Sẽn yɩɩd fãa, y sã n wa karemd Biibl-kãngã, y tõe n basa y yam t’a taasda yãmb Wẽnnaam goamã takɩ ne goam võor wʋmb sẽn yaa nana.

Bũmb kẽer sẽn be Dũni-paalgã lebgrã pʋgẽ

Sẽn be sebrã pʋgẽ: Biiblã sebr fãa sɩngrẽ, b kʋmsa sebrã sẽn gomd bũmb ning yellã, tɩ sõngdẽ tɩ y tõe n yã Biiblã kibay kẽer nana-nana.

Biiblã lebgr sẽn yaa takɩ: B modga wʋsg n lebg Gɛrkã pipi Biiblã ne ãngilind tɩ zems kɛpɩ, n yaool n lebg-a ne Moor tɩ zems takɩ.

Gʋlsem kareng sẽn yaa nana: A gʋls-biisã yaa neeb t’a kareng me be yamleoogo.

B naaga vɛrse-rãmb sul-sula: B pa welg vɛrse-rãmbã toor-toor ye. B naag-b-la taab sul-sula. Rẽ sõngda karemdã t’a tõe n wʋm Biiblã gʋlsdbã goam sẽn pʋg taab to-to.

Not-rãmbã: B wilgda gom-biis kẽer võore, Gɛrkã sẽn togs bũmb ning takɩ, la kibay a taaba.

Vɛrse-rãmb gom-biisi: Zĩig n be sẽn kolg Biiblã baasgẽ t’a gom-zugã yaa: “Biiblã gom-biis zĩisi.” B sõdga gom-biis b sẽn yãk be, la b wilgd Biiblã zĩis nins gom-bi-kãens sẽn be wã.

Gom-biis võor bilgrã zĩiga: Biiblã gom-biis sẽn tar pãng wʋsg n be zĩ-kãnga, tɩ b wilgd b võore, la bũmb a taab sẽn wõnd woto.

^ sull 12 B sẽn wae n boondẽ tɩ Kãab-paalgã.