Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

B sẽn maand to-to Kõngo tɩ sɛbã tat zĩig fãa

B sẽn maand to-to Kõngo tɩ sɛbã tat zĩig fãa

Ges-y-yã a Zeova Kaset rãmb sẽn modgd to-to tɩ sɛbã tat b tẽed-n-taase.