D sɛbã yiisgu

Biibl goam võor wʋmb sẽn yaa nana

Dũni-paalgã lebgrã yaa Biibl lebgr sẽn zems takɩ, t’a võor wʋmb me yaa nana. B ninga Wẽnnaam yʋʋrã sẽn yaa “Zeova” wã na maan zĩis 240 Kãab-paalgã pʋgẽ.

Biibl goam võor wʋmb sẽn yaa nana

Dũni-paalgã lebgrã yaa Biibl lebgr sẽn zems takɩ, t’a võor wʋmb me yaa nana. B ninga Wẽnnaam yʋʋrã sẽn yaa “Zeova” wã na maan zĩis 240 Kãab-paalgã pʋgẽ.

B sẽn maand to-to Kõngo tɩ sɛbã tat zĩig fãa

Kiuug fãa, a Zeova Kaset rãmb n maand b sẽn tõe fãa tɩ Biibl-dãmb la sɛb a taab b sẽn yiisd tat Repiblik demokaratik dikõngo nin-buiidã.

Video: Biibl-dãmbã yiisgu

Ges-y tõnd filiyallã sẽn be Zapõ wã sẽn sõngd n yiisd Biibl-dãmba, tɩ yɩ sabab tɩ dũniyã gill zugu, neb wʋsg tõog n paam Biibli.

Video: Gũusg Gasgã: B sɩnga a yiisg yʋʋmd 1879

Ges-y Gũusg Gasgã sẽn yaa sebr ning b sẽn yiisd n yɩɩd sɛb a taabã dũniyã gill zugã sẽn tall toeeng to-to, sẽn sɩng ne yʋʋmd 1879 n tãag rũndã.