Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Seka y na lebg n tɩ gese!

Seka y na lebg n tɩ gese!

Y na n yãame tɩ koɛɛgã b sẽn moond Manatan sẽn be Niuyork tẽngã pʋgẽ wã sõnga neb wʋsg tɩ b paam sɛb sẽn wɛgsd Biiblã goamã n karme.