Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Tõnd koe-moonegã dũniyã gill zugu

Tõnd koe-moonegã dũniyã gill zugu

A Zeova Kaset rãmbã yiisa video t’a gom-zugã yaa: A Zeova Kaset rãmbã tʋmda koe-noogã na ta zĩig fãa. Yaa video-kãng reng-n-lɛmbg la woto.