Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Zeova Kaset rãmbã tẽeda Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã bɩ?

A Zeova Kaset rãmbã tẽeda Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã bɩ?

N-ye. A Zeova Kaset rãmbã tẽedame tɩ Biiblã tõr yaa ‘Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋlse, . .  la b bee yõodo.’ (2 Tɩmote 3:16) Woto rat n yeelame tɩ b tẽedame tɩ Biiblã babg ning b sẽn boond tɩ kãab-kʋdgã ne kãab-paalgã fãa yaa Wẽnnaam n so. A Zeova Kaset rãmbã wae n boond-b lame tɩ Biiblã babg b sẽn da gʋls ne ebre, la Biiblã babg b sẽn da gʋls ne gɛrke. Dẽnd d pa tagsd tɩ Biiblã babg n be n pa le tar yõod ye.

Bõe yĩng tɩ kãab-kʋdgã ne kãab-paalgã yaa tɩlɛ ne kiris-nebã?

Wẽnnaam vẽnega tʋm-tʋmd a Poll t’a yeel woto: “Mik bũmb nins b sẽn pĩnd n gʋlsã gʋlsa tõnd zãmsg yĩnga.” (Rom-dãmbã 15:4) Dẽnd bũmb wʋsg n be Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã, n tar yõodo. Wala makre, kibay la sagls n be bab-kãng pʋgẽ sẽn tõe n naf tõndo.

  • Kibay sẽn tar yõodo. Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre gomda bũmbã fãa naanegã yelle, la sẽn sɩng to-to tɩ ninsaalbã maand yel-wẽndã. Kiba-kãens sã n da pa beẽ, na n yɩɩ toog tɩ d paam sogsg kẽer leoore. Wala makre: Sɩnga wãn tɩ tõnd wa beẽ? Bõe yĩng tɩ ninsaalbã kiidẽ? (Sɩngre 2:7, 17) Sẽn paase, Biiblã bab-kãngã gomda Wẽnnaam sẽn tall manesem ning ne neb kẽer sẽn da yaa ninsaalb wa tõndo, n mi n paamd sũ-noogo, la zu-loeese.—Zak 5:17.

  • Sagls sẽn nafde. Yel-bũnã sebrã ne Koɛɛg soab sebrã bee Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã, n tar sagls sẽn tõe n sõng ned t’a paam yam n bãng n vɩɩmde. B wilgda d sẽn tõe n paam sũ-noog to-to zagsã pʋsẽ. (Yel-bũnã 15:17) Sẽn paase, b wilgda d sẽn tõe n tall tagsg sẽn zems to-to d tʋʋmã wɛɛngẽ, (Yel-bũnã 10:4; Koɛɛg soabã 4:6) la kom-bɩɩsã sẽn tõe n paam sũ-noog to-to b bi-bɩɩlmã wakate. (Koɛɛg soabã 11:9–12:1)

Sẽn paas me, d sã n karemd a Moyiis tõogã sẽn be Torah wã pʋgã (Biiblã pipi sɛb a nu wã) tõe n naf-d lame. Baa kiris-nebã sẽn pa le tũud a Moyiis tõogã, tõ-kãng tara sagls sẽn tõe n sõng tõnd tɩ d vɩɩmã tall sũ-noogo. (Maan-kʋʋre 19:18; Tõodo 6:5-7)