Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Zeova Kaset rãmbã tũudmã pʋgẽ, pagbã moonda koɛɛgã bɩ?

A Zeova Kaset rãmbã tũudmã pʋgẽ, pagbã moonda koɛɛgã bɩ?

N-ye. A Zeova Kaset rãmbã fãa, pagb milyõ-rãmb me sẽn naage, moonda koɛɛgã. Wa Biiblã sẽn deng n togsã, “pagb nins sẽn moond koe-noogã yaa tãb-bi-kʋʋngo.”—Yɩɩn-sõamyã 68:12.

Pagb nins sẽn yaa a Zeova Kaset rãmbã rɩkda pĩnd pʋg-sõmsã togs-n-taare. (Yel-bũnã 31:10-31) Baa b sẽn pa lʋɩt taoor tigingã pʋgẽ wã, b kẽesda b toog zãng-zãng koe-moonegã pʋgẽ. B leb n zãmsda b kambã Biiblã. (Yel-bũnã 1:8) B modgdame n kõt mak-sõng ne b no-goama, la ne b tʋʋma.—Tit 2:3-5.