Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Yãmb tagsda wãn ne tũudum a taabã?

Yãmb tagsda wãn ne tũudum a taabã?

Tõnd tũuda Biiblã saglga, n ‘waoogd nebã fãa’ n pa get b tũudum ye. (1 Pɩyɛɛr 2:17) Makre, tẽns kẽer pʋsẽ, a Zeova Kaset rãmbã taa tus kobse. Baa ne rẽ, d pa pẽdgd politikã taoor dãmba, bɩ laloa wã rãmb n dat tɩ b yiis noy n gɩdg tũudum a taabã tʋʋm ye. D leb n pa maand piblisite n dat tɩ b yiis noore, n modg nebã tɩ b sak tõnd tũudmã, bɩ b zã b mens wa tõnd ye. D sẽn pa rat tɩ neb kisg-dã, tõnd me pa kis nebã ye.—Matye 7:12.