Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Zeova Kaset rãmbã tagsg yaa bõe karengã wɛɛngẽ?

A Zeova Kaset rãmbã tagsg yaa bõe karengã wɛɛngẽ?

A Zeova Kaset rãmbã sẽn tagsd bũmb ning karengã wɛɛngẽ wã tika Biiblã sagls zugu. Karengã wɛɛngẽ, ad yɛl kẽer d ned kam fãa sũur-kaset sẽn sõngd-a t’a bãng a sẽn tõe n tũ Biiblã sagls to-to.

 Karengã tara yõodo

Karengã sõngda ned t’a paam “yam ne bãngre,” sẽn yaa zʋg-sõma Biiblã sẽn wilgd tɩ tara yõod wʋsgo. (Yel-bũnã 2:10, 11; 3:21, 22) Sẽn paase, a Zeezi yeela a karen-biisã tɩ b yɩ karen-saamb-dãmb n zãms nebã tɩ b sak bũmb nins fãa a sẽn yeel-bã. (Matye 28:19, 20) Dẽnd d sagenda d tẽed-n-taasã tɩ b modg n wa tõog n karme, n gʋlse, la b tõog n sõsd sõma. Sẽn paase, yɩta sõma tɩ b paam bãngr tũudum a taabã la nebã minund wɛɛngẽ.​—1 Korẽnt-rãmbã 9:20-22; 1 Tɩmote 4:13.

Goosneema rãmbã me getame tɩ karengã tara yõodo, tɩ naoor wʋsgo, b baood tɩ kambã paam zãmsg hal n tãag liise. D tũuda no-kãens sẽn zems ne Biiblã sẽn yeelã: “Bɩ ned fãa sak pãn-soaadb sẽn yɩɩd-a,” bɩ goosneema rãmbã. (Rom dãmbã 13:1) Sẽn paase, d sagenda d kambã tɩ b mao n sɩd karem sõma, la b maan b sẽn tõe tɛk ne b sũy fãa, la b ra maan sẽn zems bal ye. Wala Wẽnnaam Gomdã yetame yaa: “Yãmb sẽn maand bũmb ning fãa, bɩ y maan-a ne y sũur fãa wa y sẽn maand Zu-soabã yĩnga, la ka ninsaalb yĩng ye”​—Koloos-rãmbã 3:23.

Karengã songdame tɩ d paam sẽn yaa tɩlɛ wã n get d zagsã yelle. Sẽn zems ne Biiblã “ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽnda basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã.” (1 Tɩmote 5:8) Karengã tõe n sõnga tõnd tɩ d ges d zakã yell wa Wẽnnaam sẽn datã. Sebr a yembr yeelame tɩ “karengã sõngdame tɩ nin-buiidã wa tõog n tʋm sõma tẽngã nafr yĩnga, ....wala tʋm-tʋmd sẽn tʋmd tɩ arzɛk kẽedẽ.” Ned sẽn mi kareng sõma n tar bãngr tõe n gesa a zak neb yell sõma n yɩɩd ned sẽn pa karem la sẽn pa tar bãngre.​—Yel-bũnã 22:29.

Roagdbã sõngda b kambã sẽn na yɩl tɩ b paam bũmb wʋsg sẽn na n naf-b b bɩʋʋng zugu, la b sẽn kẽesd-b lekollã tɩ b paam zãmsgã tara yood wʋsg rẽ wɛɛngẽ. (2 Korẽnt rãmbã 12:14) D sagenda roagdbã tɩ b kẽes b kambã lekolle, baa b sã n bee tẽng ning lekollã kõom sẽ n yaood ligdi, bɩ lekollã paoong sẽn yaa toogo, pa rẽ bɩ kẽes biig lekoll sã n pa zems ne b minimdã. Sẽn paase, d wilgda roagdbã b sẽn tõe n sõng b kambã to-to karengã wɛɛngẽ.

 D tall tagsg sẽn zems karengã wɛɛngẽ

D vaeesdame n bãngd kareng buk ning sẽn yaa sõma. Biiblã yetame: “Zɩt tẽeda bũmb ning fãa a sẽn wʋme, la yam soab maanda gũusg ne a yel-manesmã fãa.” (Yel-bũnã 14:15) D maagda d yĩng n vaees n bãng kareng buk ning d sẽn dat n karem n paasã, a ligdã, la a yõodã, tɩ wilgdẽ tɩ d tũuda sagl-kãngã. Wala makre, ned sã n yãk yam n karemd n zãmsd nug-tʋʋmde, tõe n talla yõod wʋsgo, la pa rɩk zẽk wʋsg me ye.

Bãng Wẽnnaam yõod yɩɩda karengã. Ned sã n zãmsd Biiblã, pa wa ned sẽn karemd lekoll ye. Tõe n sõng-a lame t’a bãng Wẽnnaam n wa paam vɩɩm sẽn kõn sa. (Zã 17:3) Sõngd-a lame me t’a bãng a yel-manesem sẽn segd n yɩ to-to, rat n yeel t’a bãngda “zemsgo, ne sɩd la tɩrlem võore, sẽn dat n togs tɩ soay nins fãa sẽn dabd naar zĩigẽ wã.” (Yel-bũnã 2:9) Tʋm-tʋmd a Poll paam n karem n zãagame, tɩ wõnd rũndã-rũndã inivɛrsite-rãmbã pʋsẽ karengã. La baa ne rẽ, a yeelame t’a ‘bãnga a fãagd a Zeezi Kiris tɩ rẽ ya sõma wʋsgo.’ (Filip rãmbã 3:8; Tʋʋma 22:3) Rũndã-rũndã me, a Zeova Kaset rãmb wʋsg n karem n zãage, la baa ne rẽ b tẽedame tɩ b sẽn zãms Biiblã n bãng Wẽnnaam sõma wã yõod n yɩɩda.

Biiblã zãmsg sõngda ned t’a tõe n tall yel-manesem sõngo

 Karen-bɛdã tõe n komsa tẽebo.

Biiblã pʋgẽ, yel-bũnd a ye n yet woto: “Gũus-m-meng soab yãta yell n zoe n soonde.” (Yel-bũnã 22:3) A Zeova Kaset rãmbã tagsdame tɩ inivɛrsite rãmb kẽer ne lekoll a taab b sẽn karemd karem-bɛd pʋsẽ, ned tẽeb tõe n komsame la kɩt t’a yel-manesem lebg wẽnga. Woto yĩnga, a Zeova Kaset rãmb wʋsg bɩ b kamb yãka yam n pa na n tɩ karem inivɛrsite rãmb a woto bɩ lekoll kãensã buud pʋsẽ ye. B miime tɩ zĩis a woto, bũmb kẽer la b wae n zãmsd nebã tɩ pa sɩd ye. Kẽer la woto:

 • Gomd sẽn pa sɩda: Yaa ligdã n wat ne sũ-noog la bãane

  Naoor wʋsgo, b yetame tɩ yaa karen-bɛdã n kɩtd tɩ ned paam tʋʋmd sẽn yaood sõma. Woto kɩtame tɩ wʋsg sẽn kẽngd inivɛrsite rãmbẽ wã yaa sẽn na yɩl n wa paam ligd wʋsgo. Neb kẽer tẽedame tɩ ligdã n wat ne su-noog la bãane. La Biiblã wilgda vẽeneg tɩ tagsg a woto yaa faoore. (Koɛɛg soaba 5:10) Sẽn yɩɩd fãa, Biiblã meng yetame tɩ “ligdã nonglem yaa bõn-wẽnsã fãa yẽgre,” la tɩ wae n kɩtdame tɩ ned zãag a meng ne tẽebo. (1 Tɩmote 6:10) A Zeova Kaset rãmbã maooda b sẽn tõe tɛk sẽn na yɩl n da lʋɩ “arzegs belgr” pʋgẽ ye.​—Matye 13:22.

 • Gomd sẽn pa sɩda: Karen-bɛdã kɩtdame tɩ ned paam ziir la yʋʋre

  Wala makre, a Nika Gilauri sẽn da yɩ Georgie peremie minisrã gʋlsame n wilg a tẽngã neb wʋsg tagsgo. A yeelame: “Ned sã n dat yɩ Georgie nin-tɩrga, yaa tɩlɛ t’a paam inivɛrsite dipolom. . . . [Pĩndã,] Bi-bɩɩg ning sẽn pa paam dipolom ra ningd a zakã yãnde.” La Biiblã keoogda neb nins sẽn baood yʋʋr dũni-kãng pʋgẽ wã. A Zeezi ra yeela a wakatẽ tũudmã taoor-dãmb sẽn da baood ziirã woto: “Yãmb sẽn paamd pẽgr taab nengẽ,...yãmb tõe n yɩɩ wãn n te?” (Zã 5:44) Inivɛrsite rãmbẽ wã ned tõe n lebga wuk-m-meng soaba, tɩ Wẽnnaam yaool n kis rẽ.​—Yel-bũnã 6:16, 17; 1 Pɩyɛɛr 5:5.

 • Gomd sẽn pa sɩda: Yaa ned kam fãa n yãkd sõma ne wẽnga

  A Zeova Kaset rãmbã tũuda Wẽnnaam sẽn gãneg noy nins sõma la wẽngã wɛɛngẽ wã. (Ezayi 5:20) La sã n yaa ne sõsg b sẽn yiis zʋrnall a ye pʋgẽ, inivɛrsite rãmbã pʋsẽ, b sẽn pẽdgd kom-bɩɩsã kɩtame tɩ b “yãkd yam tɩ pa sõma baa ne b sẽn mi sõmã ne wẽngã.” Gom-kãensã zemsa ne Biiblã sagl a ye sẽn yet tɩ: “Tũud-n-ta-wẽns sãamda minim-sõamyã.” (1 Korẽnt rãmbã 15:33) Inivɛrsite rãmbã pʋsẽ, tʋʋm-wẽns nins Wẽnnaam sẽn kisã, wala rã-tɩgrã, dorg rɩkre, la yoobã n wae, tɩ b baoodẽ tɩ nebã maand dẽ.​—1 Korẽnt rãmbã 6:9, 10; 2 Korẽnt rãmbã 7:1.

 • Gomd sẽn pa sɩda: Yaa karen-bɛdã n tõe n maneg dũniyã n yɩɩda

  D miime tɩ neb wʋsg sẽn karem karen-bɛdã pa sẽn na yɩl n paam yʋʋre, arzɛka, bɩ n tʋm tʋʋm-wẽns n noog b yõy ye. Yaa sẽn na n paam bãngre, la dũniyã manegr yĩnga. Yam-yãkr a woto pa wẽng ye. La a Zeova Kaset rãmbã yaka yam sẽn yaa toore. Wa a Zeezi, d teega Wẽnnaam Rĩungã, yaa yẽ bal n tõe n wa kɩt tɩ dũniyã sɩd manege. (Matye 6:9, 10) La d pa zĩ bal n gũudẽ tɩ Rĩungã wa maneg dũniyã zu-loeesã ye. Wala a Zeezi, d moonda “Wẽnnaam soolmã koe-no-kãngã” dũniyã gill zugu, n sõngd neb tusa yʋʋmd fãa tɩ b toeemdẽ, tɩ b vɩɩmã lebgd sõma yɩɩda.​—Matye 24:14.

Kom-bɩɩs sẽn yaa a Zeova Kaset rãmb sẽn ket b roagdb zakẽ n karemdẽ, b sẽn kõ-b sor b karengã sẽn yaa to-to wã sẽn pa kɩɩsd Wẽnnaam noyã yĩnga.​—Koloos-rãmbã 3:20.

D yiisa sẽn yɩɩd sɛb milyõ 11 n na n sõng nebã tɩ bãng kareng la gʋlsgo. Wala makre Modg-y n tõog kareng la gʋlsgã sebrã. Dũniyã gill zugu, d naaga neb sull toor-toor n zãms-b kareng la gʋlsg ne buud-goam 120. Yʋʋmd 2003 tɛk n tãag yʋʋmd 2017 wã, d zãmsa neb sẽn ta 70 000 tɩ b bãng kareng la gʋlsgo.

Ges-y sõsg ning sẽn yete:

Dois-je quitter l’école?

Wala makre, d wilgda roagdbã tɩ b kẽes-b kom-dibli wã ne b kom-pugli wã lekolle. Ges-y sõsg ning sẽn yete: “Dois-je envoyer mes enfants à l’école ?sẽn be yʋʋmd 2003 tʋʋlg kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã pʋgẽ wã.

Ges-y sõsg ning sẽn yete:

“How to Help Your Child Improve His Grades.”

Ges-y jw télédiffusion babg ning sẽn yete:

Points de vue sur l’origine de la vie.”

Practical Economics: Economic Transformation and Government Reform in Georgia 2004​—2012, page 170.

Volume 61, No. 1, April 2017, page 72.

Ges jw.org babg ning sẽn yet tɩ: “Biiblã toeemda neba”Makr sẽn sɩd bee n wilgdẽ tɩ Wẽnnaam Gomdã la Rĩungã koɛɛgã tara pãnga.