Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã pa reegd zɩɩm?

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã pa reegd zɩɩm?

Neb wʋsg sẽn yete

Goam sẽn pa sɩda: A Zeova Kaset rãmbã pa sakd tɩbsgo, la b pa kɩs logtoɛɛmbã sɩd ye.

Sɩdã: Tõnd maoodame tɩ tõnd ne d zagsã rãmb paam tɩbsg sẽn yaa sõma. D sã n wa ka laafɩ, d baooda logtoɛɛmb sẽn tar minim n tõe n tɩp tõnd bɩ n maan wopeere n pa naag zɩɩm ye. Logtoɛɛmbã bãngr sẽn paasd tɩbsgã wɛɛngẽ wã nooma tõndo. Sɩd me, b sẽn paam bãngr n tõe n tɩp a Zeova Kaset rãmb n pa naagd zɩɩmã, nafda neb a taabã me. Tẽns wʋsg pʋsẽ, ned fãa tõe n gila zu-loees la bãas nins zɩɩmã reegr sẽn wat ne wã.

Goam sẽn pa sɩda: A Zeova Kaset rãmbã tagsdame tɩ ned sã n tar tẽebo, tõe n sãooga a bãaga.

Sɩdã: Tõnd pa maand yel-soalem n sãoogd bãas ye.

Goam sẽn pa sɩda: Ned sã n dat tɩ b tɩp-a n pa ning zɩɩm, a na n yaoa ligd wʋsgo.

Sɩdã: Tɩbsg sẽn pa naagd zɩɩm ligd pa toog ye. *

Goam sẽn pa sɩda: Yʋʋmd fãa a Zeova Kaset rãmb wʋsgo, hal baa kambã kiida b sẽn pa sakd n deeg zɩɩmã yĩnga.

Sɩdã: Gom-kãensã yaa ziri fasɩ. Logtoɛɛmbã wae n maanda woperasɩõ sẽn yaa toog wʋsgo, n pa ning bãadã zɩɩm ye. Wala makre, sũur woperasɩõ, karse wall nusi, pa rẽ bɩ yĩngã zĩis a taaba. * Bãad-dãmba, la kamb nins sẽn sakd tɩbsg sẽn pa naagd ne zɩɩmã wae n paamda laafɩ, tɩ wakat kẽer bɩ b laafɩ wã yɩɩd sẽn deeg-b zɩɩmã. * Sẽn yaa a soab fãa, ned kae n tõe n yeel vẽeneg tɩ bãad sã n pa reeg zɩɩm a na n kiime, bɩ t’a sã n deege, a na n vɩɩmdame ye.

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã pa reegd zɩɩm?

Pa tõnd sẽn pa sakd tɩbsg yĩng ye. Yaa d tũudmã yĩnga. Biiblã zĩis wʋsg pʋgẽ, b wilga vẽeneg tɩ d zãag d meng ne zɩɩm. (Sɩngre 9:4; Maan-kʋʋre 17:10; Tõodo 12:23; Tʋʋmã 15:28, 29) Sẽn paase, Wẽnnaam nifẽ zɩɩmã makda ned vɩɩm. (Maan-kʋʋre 17:14) Dẽnd d sẽn pa reegd zɩɩmã yaa d sẽn sakd Wẽnnaam, la d waoogd-a a sẽn yaa vɩɩmã kõatã yĩngã.

Nebã tagsa wã toeemdame

B tõe n maana woperasɩõ sẽn yaa toog wʋsgo, tɩ pa tũ ne zɩɩm ningr ye

Pĩndã, logtoɛɛmbã wʋsg ra getame tɩ ned sẽn pa rat n deeg zɩɩm pa nong a meng vɩɩm, bɩ t’a rat n yãka a yõore. La rũndã-rũndã, pa le yaa woto ye. Wala makre, yʋʋmd 2004 pʋgẽ, logtoɛɛmb zʋrnall a ye yeela woto: “Minim ning logtoɛɛmbã sẽn paame, b sẽn tɩp a Zeova Kaset rãmb n pa ning zɩɩmã na n kɩtame tɩ yʋʋm sẽn wate, bɩ logtoɛɛmb wʋsg maan dẽ.” * Zʋrnall a yembr sẽn yi yʋʋmd 2010 yeelame tɩ “pa tog n yɩ a Zeova Kaset rãmbã bal la b segd n wopeer n pa ning zɩɩm ye. Woperasɩõ fãa tog n yɩɩ woto.”

Dũniyã gill zugu, logtoɛɛmb tusa n paam minim n tõe n maan woperasɩõ sẽn yaa toog wʋsgo, n pa ning bãadã zɩɩm ye. Baa tẽns nins sẽn pa yidg laogã wɛɛngẽ wã pʋsẽ, logtoɛɛmbã tara minim-kãnga, tɩ neb wʋsg sẽn pa a Zeova Kaset rãmb meng kot tɩ b tɩp-b n pa ning zɩɩm ye.

^ sull 8 Ges-y Transfusion and Apheresis Science, vol. 33, na 3, s.n. 349.

^ sull 10 Ges-y The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol. 134, na 2, s.n. 287-288 ; Texas Heart Institute Journal, vol. 38, na 5, s.n. 563 ; Basics of Blood Management, s. a 2 ; et Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, vol. a 4, na 2, s.n. 39.

^ sull 10 Ges-y The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol. 89, no a 6, s.n. 918 ; and Heart, Lung and Circulation, vol. 19, s.n. 658.

^ sull 14 Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, vol. a 4, no a 2, s.n. 39.