• Tokyo, Zapõ soolmẽ wã: B tũnuga ne tõnd sɩtã n taasd pag sẽn yaa muk koɛɛgã

  • Kamaishi, Zapõ soolmẽ wã​—A Zeova Kaset rãmb sẽn sõsd ne pag sẽn vɩ zĩig sabaab-wẽns sẽn da sãam nebã roto. Yaa tẽn-digimdg la sũnami ning sẽn zĩnd yʋʋmd 2011 wã.

  • Tokyo, Zapõ soolmẽ wã: B tũnuga ne tõnd sɩtã n taasd pag sẽn yaa muk koɛɛgã

  • Kamaishi, Zapõ soolmẽ wã​—A Zeova Kaset rãmb sẽn sõsd ne pag sẽn vɩ zĩig sabaab-wẽns sẽn da sãam nebã roto. Yaa tẽn-digimdg la sũnami ning sẽn zĩnd yʋʋmd 2011 wã.

En bref : Japan

  • 126 860 000 habitants
  • 212 651 fidèles qui enseignent la Bible
  • 2 991 assemblées de fidèles
  • 1 Témoin de Jéhovah pour 597 habitants