Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Zeova Kaset rãmbã sẽn be dũniyã gill zugã

D bee dũniyã gill zugu, n yaa buud toɛy-toɛy neb sẽn yit tẽns toor-toore. Toẽ tɩ y mii tõnd tʋʋmdã sẽn yaa koɛɛgã moonegã. La pa tek rẽ bal ye. D leb n sõngda neb a taabã bũmb kẽer pʋgẽ.

Gʋls-y wall yãk-y zĩig yʋʋre