Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

D biru-rãmbã adɛrs, la kibay a taaba

D boond-y lame tɩ y wa kaag d biru-rãmbã la y ges d sɛbã yiisg zĩiga. Bao-y n bãng-y tõnd filyall-dãmbã zĩisi, la b kaagrã wakate.

Kazagstã

Religious Center of Jehovah’s Witnesses in the Republic of Kazakhstan

187 Auezov Street,

Kalkaman-2 micro-district,

ALMATY,

KAZAKHSTAN

+7 727-232-36-62

+7 727-226-30-42

+7 777-223-19-89 (Mobile)

Kaagrã raya

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 11:00 la 13:00 n tãag 16:00

Kaagrã kaoosda lɛɛr a 1 la pʋɩ-sʋka

D sẽn maande

Tõnd lebgda sɛb sẽn tik Biiblã ne Kazakh (Cyrillic), Kazakh (Arabic), Uighur (Cyrillic).

Telesarz-y tõnd filiyallã seb-vãoogo.