Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

D biru-rãmbã adɛrs, la kibay a taaba

D boond-y lame tɩ y wa kaag d biru-rãmbã la y ges d sɛbã yiisg zĩiga. Bao-y n bãng-y tõnd filyall-dãmbã zĩisi, la b kaagrã wakate.

Kõngo Kĩnsasa

75, 13e Rue, Q. Industriel

LIMETE

KINSHASA

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

+243 81-555-1000

+243 99-818-9791

Kaagrã raya

Tẽne n tãag arzũma

8:30 n tãag 10:30 la 13:30 n tãag 15:30

Kaagrã kaoosda lɛɛr a 1

D sẽn maande

Tõnd lebgda Gũusg Gasgã ne buud-goam 13, la sɛb a taab ne buud-goam 16. Yʋʋmd fãa, d toonda tigims 3 000 la zak sẽn be Kõngo Kĩnsasa soolmã pʋgẽ sɛb tonn 1 670.

Telesarz-y tõnd filiyallã seb-vãoogo.