Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

D biru-rãmbã adɛrs, la kibay a taaba

D boond-y lame tɩ y wa kaag d biru-rãmbã la y ges d sɛbã yiisg zĩiga. Bao-y n bãng-y tõnd filyall-dãmbã zĩisi, la b kaagrã wakate.

Hõngri

BUDAPEST

Kövirózsa u. 1.

H-1163

HUNGARY

+361 401-1100

Kaagrã raya

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 11:00 la 13:00 n tãag 16:00

Kaagrã kaoosda lɛɛr a 1 la minit 15

D sẽn maande

D geta tigims 280 la zak sẽn be Hõngri soolmẽ wã yelle, la d get Hõngri buudã goam tigims sẽn be Slovaki la Ikrɛn me yelle. D lebgda sɛb sẽn tik Biiblã ne Hõngri buud-gomde, la ne Lovári. D yiisda video-rãmb ne Hõngri mugsã goama, n paas cd-rãmb la bũmb a taab ne Hõngri buud-gomd tɩ nebã tõe n kelge.

Telesarz-y tõnd filiyallã seb-vãoogo.