Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

D biru-rãmbã adɛrs, la kibay a taaba

D boond-y lame tɩ y wa kaag d biru-rãmbã la y ges d sɛbã yiisg zĩiga. Bao-y n bãng-y tõnd filyall-dãmbã zĩisi, la b kaagrã wakate.

Gãrãnd Bertayn

Watch Tower

The Ridgeway

LONDON

NW7 1RN

ENGLAND

+44 20-8906-2211

Kaagrã raya

Tẽne n tãag arzũma

9:45; 13:15 la 15:00

Kaagrã kaoosda lɛɛr a 1 la pʋɩ-sʋka

D sẽn maande

Yʋʋmd fãa, d ẽnprimda periodik-rãmb la seb-bi milyõ 200 la zaka, n toond-b tẽns 100 pʋsẽ. Neb nins sẽn kaagd tõnd filiyallã, yãta bũmb toor-toor sẽn wilgd a Zeova Kaset rãmbã tʋʋmd sẽn yɩ to-to Gãrãnd Bertayn.

Telesarz-y tõnd filiyallã seb-vãoogo.