Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kos-y tɩ b wa zãms-y Biiblã zaalem

Yãmb dat n bãnga bũmb a taab Biiblã zug bɩ? Sã n yaa rẽ, y tõe n paamame tɩ b wa zãms-​y Biiblã zaalem. Gʋls-y y yʋʋre, y sondr la y adɛrs ka n toole.