Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Tãnzani

Association of Jehovah’s Witnesses

PO Box 7992

DAR ES SALAAM

TANZANIA

+255 22-265-05-92

+255 22-265-05-93

+255 22-265-05-94

+255 22-265-05-96

+255 22-265-05-97

+255 22-265-05-98

+255 22-265-05-99

+255 754-372777 (Mobile)

+255 713-997397 (Mobile)

+255 689-551595 (Mobile)

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 17:00